Lindéngruppen och FAM lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandetlämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer inågot annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation,registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Lindéngruppen AB (“Lindéngruppen”) och Foundation Asset Management Sweden AB (“FAM”), genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB[1] (“H Intressenter”), erbjuder aktieägarna i Höganäs AB (publ) (“Höganäs” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Höganäs till H Intressenter till ett pris om 320 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Höganäs B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (“NASDAQ OMX”), Mid Cap. Höganäs A-aktie är inte noterad och samtliga A-aktier ägs av Lindéngruppen.

Erbjudandet i sammandrag

  • H Intressenter erbjuder 320 kronor kontant för varje aktie i Höganäs. Det totala budvärdet för samtliga aktier i Höganäs uppgår till cirka 11,2 miljarder kronor[2]
  • Erbjudandet innebär en premie om 30,5 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade kursen för Höganäs B-aktie på NASDAQ OMX under de senaste tre månaderna fram till och med den 8 februari 2013 om 245,2 kronor, det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet innebär en premie om 21,9 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade kursen för Höganäs B-aktie på NASDAQ OMX under den senaste veckan fram till och med den 8 februari 2013 om 262,5 kronor. Erbjudandet innebär en premie om 16,8 procent jämfört med den senaste betalkursen för B-aktien på NASDAQ OMX den 8 februari 2013 om 274,0 kronor
  • Lindéngruppen är största ägare i Höganäs med 21,8 procent av aktierna och 37,8 procent av rösterna och har förbundit sig att överföra samtliga sina aktier i Höganäs till H Intressenter
  • H Intressenter har förvärvat Industrivärdens aktier i Höganäs, motsvarande 12,6 procent av aktierna och 10,1 procent av rösterna för 320 kronor kontant per aktie. Tillsammans med de aktier som förvärvats från Industrivärden kontrollerar
    H Intressenter 34,4 procent av aktierna och 47,9 procent av rösterna i Höganäs
  • Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av eget kapital från Lindéngruppen och FAM och bankfinansiering från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) och är inte villkorat av finansiering
  • Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 mars 2013 till och med den 12 april 2013. Beräknad likviddag är den 17 april 2013
  • H Intressenter har valt att offentliggöra Erbjudandet innan Höganäs styrelse har haft erforderlig möjlighet att ta ställning till Erbjudandet med hänsyn till de närståendeförhållanden som råder mellan vissa styrelseledamöter i Höganäs och Lindéngruppen

”Lindéngruppen har som ambition att utveckla de bolag vi äger i en privat miljö, säger Lindéngruppens styrelseordförande Jenny Lindén Urnes. Vi lägger därför ett erbjudande på en mycket förmånlig nivå för övriga aktieägare.”

”Vi har i FAM funnit en partner med samma långsiktiga ägarperspektiv, fortsätter Jenny Lindén Urnes. FAM har lång erfarenhet av att äga och utveckla industriföretag och ett starkt globalt nätverk inom sektorer som är viktiga för Höganäs.”

”För FAM är detta en attraktiv möjlighet att bli delägare i ett välskött bolag med stark marknadsposition, säger FAMs verkställande direktör Lars Wedenborn. ”Höganäs är ett intressant tillskott i FAMs portfölj som långsiktigt ska skapa värde och avkastning för Wallenbergstiftelserna. Lindéngruppen och FAM kompletterar varandra kompetensmässigt, vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla bolaget långsiktigt.”

”Medarbetarna inom Höganäs har utvecklat bolaget till den välskötta verksamhet vi ser idag, säger Erik Urnes, verkställande direktör i Lindéngruppen. Vi har stort förtroende för ledningen och de strategier som tagits fram, och vi kommer fortsätta att investera i bolaget, inte minst i innovation och forskning.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Lindéngruppen har under lång tid varit starkt engagerad i Höganäs genom sitt ägande av hela Bolaget 1987-1994 och som dess största aktieägare sedan noteringen 1994. Följaktligen känner Lindéngruppen Höganäs väl och har som en aktiv ägare stöttat Bolaget genom åren. FAM har lång erfarenhet av att äga och utveckla industriföretag och ett starkt globalt nätverk inom sektorer som är viktiga för Höganäs. Lindéngruppen och FAM är väl lämpade att tillsammans vidareutveckla Höganäs. Lindéngruppen och FAM bedömer att Höganäs långsiktiga potential kan uppnås mycket väl i en privat miljö. H Intressenter stöder Höganäs strategier för långsiktig tillväxt och kommer att hjälpa Bolaget behålla och utveckla sin marknadsposition.

Lindéngruppen och FAM anser att Erbjudandet innebär ett attraktivt pris till Höganäs aktieägare som väl återspeglar Höganäs framtida potential.

Lindéngruppen och FAM värdesätter den kompetens som Höganäs ledning och medarbetare besitter och det arbete de utför samt önskar bibehålla den utmärkta relation som Höganäs har till sina medarbetare.

Erbjudandet

H Intressenter erbjuder 320 kronor kontant för varje aktie i Höganäs. Det totala budvärdet för samtliga aktier i Höganäs uppgår till cirka 11,2 miljarder kronor.[3]

Erbjudandet innebär en premie om 30,5 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade kursen för Höganäs B-aktie på NASDAQ OMX under de senaste tre månaderna fram till och med den 8 februari 2013 om 245,2 kronor, det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet innebär en premie om 21,9 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade kursen för Höganäs B-aktie på NASDAQ OMX under den senaste veckan fram till och med den 8 februari 2013 om 262,5 kronor. Erbjudandet innebär en premie om 16,8 procent jämfört med den senaste betalkursen för B-aktien på NASDAQ OMX den 8 februari 2013 om 274,0 kronor.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 mars 2013 till och med den 12 april 2013, då erforderliga myndighetstillstånd förväntas erhållas. Likviddag beräknas vara den 17 april 2013, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Förvärvet av Höganäs kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Vissa närståendeförhållanden

Tre ledamöter i Höganäs styrelse, Jenny Lindén Urnes, Erik Urnes och Urban Jansson, är även styrelseledamöter i Lindéngruppen. Enligt NASDAQ OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”) får dessa styrelseledamöter inte delta i Höganäs handläggning av Erbjudandet. Av detta följer att närståendereglerna i Avsnitt III av Takeover-reglerna är tillämpliga, vilket medför att Höganäs ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (eller en s.k. fairness opinion) från oberoende expertis avseende Erbjudandet. Vidare ska acceptfristen löpa under minst fyra veckor.

Styrelsens uttalande om Erbjudandet

H Intressenter har valt att offentliggöra Erbjudandet innan Höganäs styrelse har haft erforderlig möjlighet att ta ställning till Erbjudandet med hänsyn till närståendeförhållandena som råder mellan vissa styrelseledamöter i Höganäs och Lindéngruppen.

H Intressenters aktieägande i Höganäs

Lindéngruppen äger 981 000 A-aktier och 6 669 000 B-aktier i Höganäs och är Bolagets största ägare med 21,8 procent av aktierna och 37,8 procent av rösterna. Lindéngruppen har förbundit sig att överföra samtliga sina Höganäsaktier till H Intressenter förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

H Intressenter har förvärvat samtliga av Industrivärdens 4 408 046 B-aktier i Höganäs, motsvarande 12,6 procent av aktierna och 10,1 procent av rösterna mot ett vederlag om 320 kronor kontant per aktie. Tillsammans med de aktier som förvärvats från Industrivärden kontrollerar H Intressenter 981 000 A-aktier och 11 077 046 B-aktier, motsvarande 34,4 procent av aktierna och 47,9 procent av rösterna i Höganäs.

Med undantag för ovanstående har H Intressenter inte förvärvat några aktier i Bolaget under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. H Intressenter kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Höganäs utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna, och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Fullföljandevillkor för Erbjudandet

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av:

(i)           att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att H Intressenter blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Höganäs;

(ii)          att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Höganäs på villkor som för aktieägarna i Höganäs är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

(iii)          att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Höganäs, samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för H Intressenter acceptabla villkor;

(iv)          att varken Erbjudandet eller förvärvet av Höganäs helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, utanför H Intressenters kontroll och som H Intressenter inte skäligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;

(v)           att H Intressenter, utöver vad som offentliggjorts av Höganäs eller på annat sätt kommunicerats med H Intressenter före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Höganäs eller på annat sätt tillhandahållits H Intressenter är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om en väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Höganäs inte har blivit offentliggjord;

(vi)          att inga omständigheter, som H Intressenter inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Höganäs försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; samt

(vii)         att Höganäs inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.

Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. H Intressenter förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii) – (vii) får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för H Intressenters förvärv av aktierna i Höganäs.

H Intressenter förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Medarbetare i Höganäs

Lindéngruppen och FAM värdesätter den kompetens som Höganäs ledning och medarbetare besitter och det arbete de utför och avser fortsättningsvis värna om den utmärkta relation till de anställda som finns inom Höganäs. Då Lindéngruppen och FAM stöder Bolagets existerande strategiska planer förutses inga väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen och verksamheten på de orter där Bolaget bedriver verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga förändringar för Bolagets ledning och anställda eller deras anställningsvillkor.

Beskrivning av H Intressenter

Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande.

FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar genom ägande och rådgivning tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, SKF, Stora Enso, SAAB och SEB. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utveckling.

Lindéngruppen och FAM har bildat ett nytt bolag, H Intressenter, i syfte att genomföra Erbjudandet. H Intressenter ägs till 50 procent var av Lindéngruppen och FAM. H Intressenters organisationsnummer är 556915-6655 och bolaget har sitt säte i Höganäs. Huvudkontorets adress är Bruksgården, 263 83 Höganäs. H Intressenter bildades den 4 december 2012 och registrerades hos Bolagsverket den 17 december 2012. H Intressenter har inte bedrivit någon verksamhet och bedriver heller inte för närvarande någon verksamhet och dess enda syfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag för Höganäs.

Erbjudandets finansiering

H Intressenter har ingått ett låneavtal med SEB avseende finansiering av Erbjudandet. Vidare kommer Lindéngruppen och FAM att tillhandahålla ytterligare finansiering till H Intressenter i form av aktieägartillskott och efterställda aktieägarlån. Följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av något finansieringsförbehåll.

Utbetalning är villkorad av (i) att villkoren för Erbjudandet uppfylls, (ii) att samtliga myndighetsbeslut som krävs för Erbjudandets genomförande har erhållits och (iii) att
H Intressenter kapitaliserats genom aktieägartillskott och aktieägarlån enligt vad som framgår ovan. Härutöver innehåller låneavtalet inga villkor för utbetalning andra än sådana som
H Intressenter och dess ägare råder över.

De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet, vilka H Intressenter och dess ägare råder över och som H Intressenter således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt:

•           att H Intressenter inte har överträtt någon av vissa begränsade utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i låneavtalet;

•           att H Intressenter inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden;

•           att H Intressenter agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och

•           att nuvarande ägarstruktur fortsätter att gälla avseende H Intressenter.

Due diligence

H Intressenter har den 9 februari 2013 genomfört en begränsad undersökning, s.k. due diligence, av bekräftande karaktär i samband med förberedelserna inför Erbjudandet i form av möten med Bolagets ledning. Höganäs har meddelat H Intressenter att ingen information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverka priset på Höganäs aktier har lämnats till H Intressenter under denna undersökning.

Preliminär tidplan

Beräknat datum för offentliggörande
av erbjudandehandlingen:                                                 14 mars 2013

Beräknad acceptfrist:                                                       15 mars – 12 april 2013

Beräknad likviddag:                                                          17 april 2013

H Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

H Intressenters förvärv av Höganäs kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har beviljat H Intressenter dispens att undanta aktieägare i USA från Erbjudandet genom uttalande AMN 2013:13. För fullständigt uttalande, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Tvångsinlösen och avnotering

Snarast möjligt efter det att H Intressenter blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i Höganäs avser H Intressenter att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Höganäs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser
H Intressenter verka för att Höganäs B-aktie avnoteras från NASDAQ OMX.

Tillämpliga regler, tvister m.m.

Svensk lag, Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och – i förekommande fall – Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet.

I enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har
H Intressenter den 8 februari 2013 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och – i förekommande fall – Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. H Intressenter informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 8 februari 2013. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå och Advokatfirman Vinge är juridiska rådgivare till H Intressenter i samband med Erbjudandet. Erneholm & Haskel är finansiell rådgivare till FAM i samband med Erbjudandet.

Höganäs den 11 februari 2013

H Intressenter AB

Styrelsen

H Intressenter lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 kl 07.30 (CET).

Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.h-intressenter.se. Frågor från media ställs till:

Erik Urnes, verkställande direktör, Lindéngruppen, tel: +46-738 72 94 70

Lars Wedenborn, verkställande direktör, FAM, tel: +46-735 23 77 35

Lindéngruppen i korthet

Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com.

FAM i korthet

FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, Stora Enso, SEB, SAAB och SKF. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utveckling. För mer information besök FAMs hemsida: www.fam.se.

Höganäs i korthet

Höganäs grundades 1797 och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har Höganäs över tiden utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.

Bolaget hade under 2012 en omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor och dess B-aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX, Mid Cap. För mer information besök Höganäs hemsida: www.hoganas.com.

Viktig information

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. H Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

H Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”bedöms”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Höganäs framtida affärsverksamhet efter att, och till följd av, att Erbjudandet har genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar H Intressenters nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för H Intressenter och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför H Intressenters kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och H Intressenter har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler.


[1] Under namnändring från Lindéngruppen Utvecklings AB.
[2] Baserat på 981 000 A-aktier och 34 117 932 B-aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Höganäs, varav 293 800 B-aktier innehas av Bolaget. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Höganäs genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.
[3] Baserat på 981 000 A-aktier och 34 117 932 B-aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Höganäs, varav 293 800 B-aktier innehas av Bolaget. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Höganäs genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar