Tillägg IV till erbjudandehandlingen avseende H Intressenters kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs offentliggjord

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Genom pressmeddelande den 11 februari 2013 offentliggjorde Lindéngruppen AB (”Lindéngruppen”) och Foundation Asset Management Sweden AB (”FAM”), genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB (”H Intressenter”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs AB (publ) (”Höganäs”) att överlåta samtliga aktier i Höganäs till H Intressenter (”Erbjudandet”).

Tillägg IV till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts på H Intressenters hemsida www.h-intressenter.se samt på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses.

Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att Höganäs den 18 juli 2013 har offentliggjort sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2013.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl 12:00.

Ytterligare information
För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.h-intressenter.se.

Frågor från media ställs till:
Erik Urnes, verkställande direktör, Lindéngruppen, tel: +46-738 72 94 70
Lars Wedenborn, verkställande direktör, FAM, tel: +46-735 23 77 35

Lindéngruppen i korthet
Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com.

FAM i korthet
FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, Stora Enso, SEB, SAAB och SKF. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utbildning. För mer information besök FAMs hemsida: www.fam.se.

Höganäs i korthet
Höganäs grundades 1797 och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har Höganäs över tiden utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.

Bolaget hade under 2012 en omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor och dess B-aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX, Mid Cap. För mer information besök Höganäs hemsida: www.hoganas.com.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. H Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

H Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Taggar:

Dokument & länkar