HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

  • Omsättningen uppgick till 3 394 MSEK (2 971). Justerat för valutakursförändringar och avyttringar ökade omsättningen med 32% jämfört med samma period föregående år.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 46 MSEK (142). Resultat per aktie uppgick till 0:99 SEK (4:37).  Föregående års resultat justerat för avvecklad verksamhet uppgick till  -190 MSEK .
  • Justerat* rörelseresultat och justerad* rörelsemarginal ökade starkt och uppgick till 194 MSEK (-93) respektive 5,7% (-3,4).
  • Kassaflödet var fortsatt starkt, och uppgick till 118 MSEK (-152), vilket minskade koncernens nettoskuld till 873 MSEK (1 848).
  • Kostnadsreduktionsprogrammet fortsätter med en översyn av produktionsstrukturen i Nordamerika samt ytterligare personal-neddragningar inom vissa delar av CVS övriga verksamheter.

 Händelser efter rapportperiodens utgång

  • I början av juli annonserade Haldex en order på en ny generation skivbromsar till SAF Holland. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK över en femårsperiod. Leveranserna startar under andra kvartalet 2011.
  • Haldex Styrelse kommer att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att  Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011.

 VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar andra kvartalet 2010:

 ”Haldex levererade ett starkt resultat även under årets andra kvartal. Den tydliga marknadsuppgången i slutet av första kvartalet i den globala fordonsindustrin har stabiliserats på en högre nivå. För vissa segment där Haldex är verksamt var återhämtningen mycket kraftig, om än från låga nivåer.”

”Den starka rörelsemarginalen under andra kvartalet, 6,5%, är den högsta marginalen på ett decennium. Resultattrenden är ett positivt bevis på att förändringsarbetet och kostnadsreduktionsprogrammet varit framgångsrika.”

* Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

För ytterligare information vänligen kontakta; Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon 46 8 545 049 52 eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 46 8 545 049 51.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.

Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juli 2010.

 

 

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar