Nio månader 2007

Nio månader 2007

• Omsättningen uppgick till 5 985 MSEK (5 993). Valutajusterat ökade omsättningen med 4 %.
Orderingången uppgick till 6 077 MSEK (6 022). Valutajusterat var ökningen 5 %.

• Resultat efter skatt uppgick till 134 MSEK (179). Vinst per aktie uppgick till SEK 5:97 (8:08).

• Rörelseresultatet uppgick till 252 MSEK (300). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 % (5,0).
Resultatminskningen är i huvudsak relaterad till division CVS, där rörelseresultatet minskade
med 41 MSEK. Huvuddelen av denna avvikelse är inom affärsenheten Friction Products.

• En översyn av produktionsstrukturen inom Friction Products pågår för närvarande.
Strukturförändringarna bedöms medföra en framtida kostnad uppgående till 40-50 MSEK med en
återbetalningstid på ett år.

• En stark efterfrågan i Europa och leveranser av nya produkter har till stor del kompenserat för
omsättningsnedgången i Nordamerika. Minskningen av antalet producerade lastbilar och släpvagnar
i Nordamerika var 41 % respektive 20 %.

• Under tredje kvartalet erhölls ett produktionsgodkännande av Scania för Haldex nya skrivbromsar
för tunga lastbilar.

• Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 9,6 % (11,3).


Tredje kvartalet 2007

• Omsättningen uppgick till 1 895 MSEK (1 870).

• Nedgången på den nordamerikanska marknaden fortsatte under det tredje kvartalet för lastbilar
och med en svagare utveckling än förväntat för släpvagnar och eftermarknaden.

• Resultatet före skatt uppgick till 42 MSEK (62) .

• Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (79). Föregående år var belastat med en
omstruktureringskostnad uppgående till 15 MSEK.

Händelser efter rapportperiodens utgång

• Den 2 oktober offentliggjorde Haldex i ett pressmeddelande en reviderad resultatprognos för
2007. Pressmeddelandet finns publicerat i sin helhet på Haldex hemsida.

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi-och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50.

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar