Företagens årsredovisningar

Stora brister i rapportering om mänskliga rättigheter och hållbarhetsrisker

De större noterade företag som är skyldiga att redovisa en hållbarhetsrapport i sina årsredovisningar uppvisar stora brister i att identifiera, mäta och rapportera kring resultatet av arbetet med sociala förhållanden och mänskliga rättigheter. Företagen saknar också strukturerade angreppssätt för att rapportera kring hållbarhetsrisker. Det framgår av en färsk undersökning från kommunikationskonsulten Hallvarsson & Halvarsson.

Börsnoterade företag av viss större storlek är numera skyldiga att inkludera en hållbarhetsrapport i årsredovisningen för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare. Den obligatoriska hållbarhetsrapporten omfattar fem områden: miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

En genomgång av de första årsredovisningarna med obligatoriska rapporter visar att de stora noterade företagen klarar att rapportera om miljö och personal, samtidigt som de utan undantag uppvisar stora brister i rapporteringen om övriga tre områden: sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och hållbarhetsrisker.

För många av företagen är det första gången som de rapporterar om sina hållbarhetsrisker. 63 procent av företagen kommenterar endast en eller ett fåtal hållbarhetsrisker.

”Jämfört med rapporteringen av finansiella risker brister den underliggande analysen och rapporteringen kring hållbarhetsrisker. Ett skäl kan vara att risker i form av exempelvis klimat, mänskliga rättigheter, inköp och leverantörer inte alltid finns med i det riskuniversum som företag utgår från i den företagsövergripande riskanalysen”, säger Åse Bäckström, Executive Director, Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Ett annat skäl kan vara att Global Reporting Initiatives ramverk för hållbarhetsredovisning inte specifikt efterfrågar information om hållbarhetsrisker. Företag saknar därför både tradition och riktlinjer för att den här typen av rapportering.

”Det skulle också kunna vara ett tecken på att företag inte alltid har kontroll över affärsmodellens underliggande hållbarhetsrisker”, säger Åse Bäckström.

Även rapporteringen av mänskliga rättigheter är bristfällig. Företagen har i flera fall svårt att bedöma sin påverkan genom den egna verksamheten eller indirekt genom sina affärsrelationer. Analysen kring hur och om frågan är relevant för dem, var i värdekedjan den i så fall är som mest väsentlig och hur den ska hanteras, brister och konsekvensen blir luddiga löften utan tydliga målsättningar.

Två tredjedelar av företag saknar resonemang kring vad som är deras viktiga sociala påverkan utöver hur de arbetar med personalfrågor, exempelvis medarbetarnas hälsa, mångfald och arbetsvillkor.

”Vad för arbete och rapportering som lagstiftaren egentligen efterfrågar när det gäller sociala förhållanden är dock fortsatt oklart. Är det hur företaget bidrar med värde till samhället eller handlar det egentligen om olika välgörenhetsinitiativ?”, säger Victor Månsson, Consultant, Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

En majoritet av företagen nämner att #metoo-debatten har påverkat företagets sätt att arbeta. Samtliga företag redovisar att de arbetar med mångfalds- och jämlikhetsfrågor, arbetsvillkor och jämställdhetsfrågor.

Styrelsens rapportering kring mångfaldspolicyn och vidtagna åtgärder brister däremot. Endast 23 procent av styrelserna har egen mångfaldspolicy, och 45 procent av de analyserade bolagen har valt att istället hänvisa till Svensk kod för bolagsstyrning.

”Syftet med rapporteringen är att ge marknaden tillgång till information om hur styrelsen arbetar för ökad jämställdhet och mångfald och vi hade kanske förväntat oss att styrelserna skulle vara mer aktiva och lämna en mer transparent rapportering”, säger Victor Månsson.

Analysen bygger på en genomgång av 100 obligatoriska hållbarhetsrapporter. Fullständig information om hur de 100 största noterade företagen har tillämpat den nya lagen om hållbarhetsrapportering och exempel på bästa praxis kommer att presenteras i samband med Nordic Financial Communication Summit den 30 maj på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm. Anmälan kan göras här: fincomsummit.com.

För ytterligare information om undersökningen vänligen kontakta:

Åse Bäckström, Sustainability Affairs, + 46 70 971 12 66, ase.backstrom@halvarsson.se

Victor Månsson, Sustainability Affairs, +46 70 971 12 59, victor.mansson@halvarsson.se

Hallvarsson & Halvarsson är en oberoende strategisk och finansiell kommunikationsrådgivare. Vi erbjuder Sveriges största kombinerade kompetens inom förtroendeskapande kommunikation med en komplett uppsättning av tjänster inom finansiell kommunikation, corporate communication, corporate marketing och public affairs. Hallvarsson & Halvarsson är en del av H&H Group, med systerbyråerna Comprend, Intellecta Corporate, Jung Relations, Creo, Springtime, Hilanders, Tomorrow, Involve, Identx, Consilio och Bysted. Hallvarsson & Halvarsson är medlem i AMO, det ledande globala nätverket av oberoende strategiska och finansiella kommunikationsrådgivare.

Taggar:

Om oss

Hallvarsson & Halvarsson är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vårt hjärta klappar för corporate communications, finansiell kommunikation, corporate marketing och public affairs. Tillsammans med företagsledningar utformar vi kommunikationslösningar som skapar rimliga förväntningar och bygger förtroende bland de viktigaste intressenterna. Kundportföljen är bred och inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Johan Ramsten och vi är drygt 80 medarbetare. I Hallvarsson & Halvarsson Group ingår även systerbyråerna Comprend och Springtime.

Prenumerera

Dokument & länkar