Delårsrapport 2015-07-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -968 (-176) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -756 (-137) TSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,0300 (-0,0073) SEK före och -0,0246 SEK efter utspädning
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 97,2 (87,1)%

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 25 187 500 (18 750 000) respektive 30 687 500 aktier där 25 187 500 utgör det antal aktier som var utestående per den 30 september 2015 om hänsyn tas till tecknade men ännu ej betalda aktier och 30 687 500 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 september 2014 om hänsyn tas till att aktien sedan dess genomgått en split.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015/16

 • Den 21 juli godkändes Hamlet Pharmas patentansökan i USA rörande peptidläkemedel. Patentet skyddar två peptider som utgör framtida läkemedelskandidater. Det skyddar också en alternativ produktionsmetod. Patentet är giltigt t.o.m. den 24 november 2031.
 • Under årsstämman den 27 juli 2015 fattades beslut om att genomföra en fondemission om 538 125 SEK och göra Bolaget publikt. Vidare fattades beslut om att genomföra en emission av 2 750 000 Units bestående av vardera två aktier och två teckningsoptioner av serie TO1 resp. TO2.
 • Den 4 september inleddes tiden för teckning av Units. Teckningsgraden uppgick till 270% när emissionen stängde den 23 september. Emissionen tillförde Bolaget 24 750 TSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 2 434 TSEK. Om de teckningsoptioner som gavs ut i samband med emissionen utnyttjas till fullo, tillförs Bolaget 12 375 TSEK vid två tillfällen under 2016, det vill säga ytterligare 24 750 TSEK före emissionskostnader.
 • Under perioden utsågs Hamlet Pharmas grundare och styrelseordförande, Catharina Svanborg till ledamot av Max Planck Society’s Scientific Advisory Board.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 23 oktober inleddes handeln i Hamlet Pharmas aktie och i Bolagets teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på AktieTorget. Aktien har sedan dess varit en av de mest omsatta aktierna på marknadsplatsen.
 • Styrelsen i Hamlet Pharma har haft ett vetenskapligt rådgivningsmöte med representanter för läkemedelsverket under vilken Bolaget givits möjligheter att presentera sina planer samt fått värdefull input inför genomförandet av desamma. Mötet gav stöd för de planer rörande kliniska studier som presenterats i prospektet inför noteringen på AktieTorget.
 • Hamlet Pharma har haft ett inledande möte med Biovian och påbörjat planering av produktionsutveckling och inlett avtalsdiskussion. Bolaget har också knutit till sig internationellt ledande kompetens gällande produktion av rekombinant HAMLET.
 • Kontakter med European Medicines Agency, EMA, har bekräftat att Familjär Adenomatös Polypos, FAP, som kan leda till koloncancer, uppfyller kriterierna för Orphan Drug Designation.

Kommenterar

Räkenskapsårets första kvartal har främst präglats av arbetet med att säkra finansiering för att kunna genomföra våra planer. När noteringsemissionen väl stängde var vi mycket glada över att ha fått mer än 860 nya aktieägare, aktieägare som delade vår övertygelse avseende HAMLET och därför valt att stiga på och vara med på vår resa. I och med den kraftiga överteckningen kunde många inte få mer än en mindre del av den tilldelning som de önskade men vi är glada att alla som tecknade fick tilldelning.

Kapitaltillskottet om knappt 25 MSEK, före emissionskostnader, gör att vi nu på allvar har kunnat påbörja arbetet mot våra fas II studier inom blås- respektive koloncancer. Den vetenskapliga rådgivning vi haft med Läkemedelsverket var uppmuntrande och gav stöd för de planer som redovisades i prospektet. Vi har också haft möjlighet att ha ett fördjupat planeringsmöte med Biovian, vår produktionspartner och bedömer att vi inom kort kan ha ett avtal på plats innebärande att anpassningen av produktionsprocessen till storskalig produktion av rekombinant HAMLET kan påbörjas under våren.

För att fördjupa kompetensen inom de nyckelområden som är kritiska för Hamlet Pharma har vi också börjat knyta till oss konsultkompetens inom produktion och inom det regulatoriska området. Inom bägge områdena har vi identifierat välrenommerade resurser som är mycket intresserade av att assistera i utvecklingen.

Arbetet med patentportföljen har fortskridit och vår patentansökan i USA rörande peptidläkemedel godkändes i juli. Som beskrevs i prospektet anser vi att patentfamiljen rörande peptidläkemedel är intressant för framtiden då den kan komma att utgöra basen för nästa generations HAMLET läkemedel.

Vi vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Hamlet, och tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det är en stor glädje att utveckla HAMLET vidare mot ett godkänt läkemedel, men också ett mycket stort ansvar. Med tryggad finansiering för åtminstone de kommande 12 månaderna kan vi nu lägga full fokus på att utveckla verksamheten och lägga grunden för de kommande fas II studierna.

Fredrik Herslow och Catharina Svanborg

VD respektive styrelseordförande i Hamlet Pharma AB

Om oss

Hamlet Pharma är ett nytt läkemedelsbolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex - HAMLET. Utvecklingsarbetet syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling av cancersjukdomar.

Kontakt

 • Hamlet Pharma AB
  PROSTGATAN 2, 211 25, Malmö
  +40 12 25 00