Förlängd teckningstid i emissionen

Styrelsen för Hammar Invest AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den utestående företrädesemissionen. Orsakerna är primärt att utsändningen av prospektet har blivit försenad för förvaltarregistrerade aktieägare samt att aktieägare hört av sig till bolaget för att få ”extra tid” för teckning.

 Följande gäller således för emissionen; 

  • Teckningstiden är 2 juli – 2 augusti 2010. 
  • Handels med uniträtter kommer äga rum 2 juli – 28 juli 2010. 
  • Handel med betald och tecknad unit (BTU) kommer att äga rum via AktieTorget och inledas under teckningstiden för att pågå till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket. 

För mer information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62 

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedri­vande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmeka­nisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kun­derna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Dokument & länkar