Handelsbanken Finland: Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2017

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Placerare är nöjda med Handelsbanken vilket syns som en rejäl ökning i det förvaltade kapitalet – allt fler vill investera hållbart och ta hänsyn till principerna för hållbar utveckling. 

”Placerarna har ett starkt förtroende för Handelsbanken och det förvaltade kapitalet ökade med nästan 20 procent från fjolåret. Våra kunder värdesätter vårt hållbara sätt att driva verksamhet. Hållbar investeringsrådgivning är grunden i vår verksamhet –  incitament styr inte rådgivarens rekommendationer”, säger chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti.  

”Största delen av våra aktivt förvaltade aktiefonder avkastade i fjol bättre än fondernas jämförelseindex. Hållbar placeringsverksamhet är en viktig del av vår verksamhetskultur och ett sätt att uppnå vårt mål – att skapa god avkastning till våra kunder. Tack vare vårt hållbarhetsarbete är fonden Hållbar Energi en av de första placeringsfonderna som fick Svanenmärket. Fonden har den högsta Morningstar-ratingen av alla Svanenmärkta fonder. Vi tycker att lönsamhet, avkastning och hållbarhet ska alla gå hand i hand”, fortsätter Arkilahti.

”Att vi är hållbara i vår verksamhet syns också i kundnöjdheten. Enligt EPSI Ratings årliga kundnöjdhetsundersökning som publicerades i höstas har Handelsbanken mycket nöjda företags- och privatkunder. Våra kunder berömmer oss för enkelheten att vara kund i Handelsbanken och för vår ypperliga tillgänglighet. Kunderna värdesätter lokal och personlig service också i den allt mer digitaliserade världen. Våra värderingar reflekteras positivt också i räntabiliteten som år 2017 uppgick till 12,8 procent”, konstaterar Arkilahti.  

Handelsbankens resultatutveckling januari–december 2017

Kontorsrörelsen, meur 2017 2016 Förändr. Q4/2017 Q3/2017 Förändr.
Räntenetto 124,9 128,6 -3 % 32,7 31,5 4 %
Provisionsnetto 48,0 44,2 9 % 12,1 11,4 6 %
Intäkter totalt 180,2 183,0 -2 % 47,0 44,2 6 %
Kostnader totalt -93,3 -88,9 5 % -24,6 -22,7 8 %
Resultat före kf 86,9 94,1 -8 % 22,4 21,5 4 %
Kreditförluster -5,9 -3,8 55 % -5,3 0,6 -983 %
Resultatutdelning 15,6 13,8 13 % 4,4 3,9 13 %
Rörelseresultat 96,6 104,1 -7 % 21,4 26,0 -18 %
 
K/I-tal, % 47,6 45,2 47,9 47,2
Räntabilitet, % 12,8 13,0 11,6 14,0

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finland sjönk med 7 procent från fjolåret till 96,6 miljoner euro (104,1). Resultatet före kreditförluster sjönk under samma period till 86,9 miljoner euro (94,1).

Intäkterna uppgick till nästan samma nivå som året innan, dvs 180,2 miljoner euro (183,0). Räntenettot minskade till 124,9 miljoner euro (128,6). Minskningen i räntenettot berodde på lägre räntor och högre statliga avgifter. Provisionsnettot ökade tack vare högre betalningsprovisioner och stigande provisioner för in- och utlåning med 9 procent till 48,0 miljoner euro (44,2).

De totala kostnaderna steg med 5 procent till 93,3 miljoner euro (88,9). Medelantalet anställda var 506 (491).

Kreditförlusterna uppgick till -5,9 miljoner euro (-3,8). Kreditförlustnivån var 0,05 procent (0,03). K/I-talet före kreditförluster var 47,6 (45,2). Räntabiliteten uppgick till 12,8 procent (13,0).

Kreditstockens utveckling

Medelvolymer, meur 2017 2016 Förändr. Q4/2017 Q3/2017 Förändr.
Utlåning
Privatkunder 4 061 3 975 2 % 4 107 4 058 1 %
Företag 8 935 8 761 2 % 8 901 8 858 0 %
Totalt 12 996 12 736 2 % 13 008 12 916 1 %
Inlåning
Privatkunder 1 596 1 451 10 % 1 569 1 547 1 %
Företag 2 671 1 991 34 % 2 698 2 658 2 %
Totalt  4 267 3 442 24 % 4 267 4 205 1 %

Handelsbanken Finlands medelvolym för utlåning ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Hushållens inlåning ökade med 10 procent och företagens med 34 procent.  

De statliga avgifter som belastar Handelsbanken Finland uppgick år 2017 till totalt 10,5 miljoner euro (5,7). Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin. Resolutionsavgiften fick full effekt (0,09 procent) från början av 2017.

Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen inklusive Handelsbanken Kapitalförvaltning, Private Banking och Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland. Handelsbankens Capital Markets-verksamhet i Finland omfattar försäkringsbolagen samt traditionella Capital Markets-tjänster såsom riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Finland hade 631 medarbetare i slutet av år 2017. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor.

Sammanfattning av koncernens resultat

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari–december 2017 (jämfört med januari-december 2016):

- Rörelseresultatet steg med 2 % till 21 025 milj. kronor (20 633) men ökade med 3 % justerat för engångsposter.
- Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 1 % till 16 102 milj. kronor (16 245).
- Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 8,28 kronor (8,43).
- Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,3 % (13,1).
- Intäkterna steg med 2 % till 41 674 milj. kronor (40 763) men ökade med 5 % justerat för engångsposter.
- Räntenettot ökade med 7 % till 29 766 milj. kronor (27 943).
- Provisionsnettot ökade med 6 % till 9 718 milj. kronor (9 156).
- Fortsatt utlåningstillväxt och tillväxt i förvaltat kapital i alla hemmamarknader.
- K/I-talet steg till 45,5 % (45,2).
- Kreditförlustnivån sjönk till 0,08 % (0,09).
- Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 22,7 % (25,1) efter föreslagen utdelning och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,3 % (31,4). 
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie samt en extra utdelning på 2,00 kronor per aktie samt att det befintliga återköpsmandatet förlängs ytterligare ett år.

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +
358 10 444 2700

Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2327

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358
10 444 2787 

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera

Dokument & länkar