Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari–juni 2013

Regionbankschef Nina Arkilahti: En god resultatutveckling möjliggör tillväxt i vår verksamhet

”Handelsbankens kontorsrörelse i Finland gjorde sitt bästa kvartalsresultat hittills, rörelseresultatet steg med 21 procent jämfört med föregående år. En fortsatt ökning på intäktssidan tillsammans med en kontinuerlig kostnadskontroll möjliggör en tillväxt i vår verksamhet.

Vi anser att kontorsnätet är det bästa sättet att erbjuda banktjänster. Lånebeslut och placeringsrådgivning sker effektivt nära kunden vid det egna kontoret. Vi har för avsikt att öppna ett eller flera nya kontor under kommande vinter”, berättar Nina Arkilahti.  

Fortsatt positiv utveckling i kontorsrörelsen under januari-juni 2013

Kontorsrörelsenmeur 1-6/2013 1-6/2012 Förändr. 4-6/2013 4-6/2012 Förändr. 1-3/2013
Intäkter
Räntenetto 66,5 55,7 19 % 34,3 26,9 28 % 32,2
Provisionsnetto 23,4 20,6 14 % 11,8 10,2 16 % 11,6
Övriga intäkter 6,0 4,4 36 % 3,4 2,0 70 % 2,6
Summa intäkter 95,9 80,7 19 % 49,5 39,1 27 % 46,4
Kostnader -42,7 -38,7 10 % -21,6 -19,5 11 % -21,1
Resultat före kf 53,2 42,0 27 % 27,9 19,6 42 % 25,3
Kreditförluster -8,3 -4,8 73 % -4,1 -0,8 -4,2
Rörelseresultat 44,9 37,2 21 % 23,8 18,8 27 % 21,1
 
K/I-tal, % 44,7 48,0 44,0 49,9 45,4
Räntabilitet, % 10,6 10,3 11,8 9,8 9,5

Handelsbankens kontorsrörelse i Finland har fortsatt sin stabila resultatutveckling under januari–juni 2013. Ett stigande räntenetto ökade rörelseresultatet för kontorsrörelsen med 7,7 miljoner euro till 44,9 miljoner euro (37,2) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före kreditförluster förbättrades med 27 procent och uppgick till 53,2 miljoner euro (42,0) under motsvarande period.

Intäkterna ökade med 19 procent jämfört med året innan och uppgick till 95,9 miljoner euro (80,7). Räntenettot steg med 19 procent till 66,5 miljoner euro (55,7). Ökningen i räntenettot var en följd av såväl stigande marginaler som högre volymer i utlåningsverksamheten. Ökningen i provisionsnettot med 14 procent till 23,4 miljoner euro (20,6) jämfört med året innan förklaras av högre utlånings- och placeringsprovisioner.

Kostnaderna ökade med 10 procent till 42,7 miljoner euro (38,7) till följd av högre administrativa kostnader. Personalkostnaderna i kontorsrörelsen ökade i jämförelse med motsvarande period förra året då medelantalet anställda ökade med 12 personer. Den svaga konjunkturen innebar att kreditförlusterna steg från föregående år och uppgick till 8,3 miljoner euro (4,8). Kreditförlustnivån var 0,26 procent (0,15). K/I talet efter kreditförluster förbättrades och sjönk till 44,7 (48,0).

Räntabiliteten förbättrades och steg till 10,6 procent (10,3) jämfört med motsvarande period föregående år.

Fortsatt god efterfrågan både gällande privat- och företagsfinansiering

Affärsvolymer 4-6/2013 4-6/2012 Förändring 1-6/2013 1-6/2012
medelvolymer meur
Utlåning till allmänheten 11 622 10 513 11 % 11 513 10 297
varav hushåll 3 667 3 447 6 % 3 632 3 450
varav företag 7 955 7 066 13 % 7 881 6 847
Inlåning från allmänheten 2 713 3 494 -22 % 2 766 3 568
varav hushåll 1 256 1 272 -1 % 1 264 1 298
varav företag 1 457 2 222 -34 % 1 502 2 270

Handelsbanken Finlands medelvolym för utlåning ökade med 11 procent jämfört med andra kvartalet föregående år. Handelsbankens finansiering av både privatpersoner och företag har ökat snabbare än marknaden i Finland. Ökningen i utlåning till företag var 13 procent och till privatpersoner 6 procent jämfört med april–juni föregående år.

På basen av utlåningsvolymerna beräknas en stabilitetsfondsavgift som belastar banken på motsvarande sätt som bankskatten belastar finska banker. Stabilitetsfondsavgifter belastade räntenettot med 1,9 miljoner euro under perioden januari–juni 2013 (2,4). Denna avgift har tillämpats i Sverige sedan 2009.

Medelvolymen för inlåning minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Hushållens kontomedel minskade med 1 procent och företagens inlåning med 34 procent jämfört med föregående år till följd av att Handelsbanken har valt att inte konkurrera om kortfristiga depositioner.

Koncernens resultat fortsättningsvis stabilt

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari–juni 2013:

- Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 9 % till 7 161 milj. kronor (6 594)
- Resultatet per aktie steg till 11,29 kronor (10,54)
- Rörelseresultatet ökade med 2 % till 9 059 milj. kronor (8 871)
- Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,2 % (14,3)
- Intäkterna steg med 2 % till 18 040 milj. kronor (17 705)
- Räntenettot uppgick till 13 214 milj. kronor (13 135)
- K/I-talet uppgick till 46,5 % (46,6)
- Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 % (0,07)
- Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 18,2 % (16,1) och enligt Basel III ökade kärnprimärkapitalrelationen till 17,8 %

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland, tfn +358 50 3230056

Anders Norrena, ekonomi- och administrationschef, Handelsbanken Finland, tfn + 358 10 444 2327

Camilla Sågbom, informationschef, Handelsbanken Finland, tfn +358 40 5408450

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i totalt 24 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor runtom i landet, huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond- och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade 605 medarbetare i slutet av år 2012.

Prenumerera