Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari–september 2016

Chef för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Vår satsning på spar- och placeringsprodukter och långvariga kundförhållanden ger resultat

”Det är glädjande att vårt samarbete med företagskunderna har ökat. Detta syns i ökade provisionsintäkter”, konstaterar Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland.

"Allt fler kunder väljer att anförtro Handelsbanken sitt placeringskapital och den positiva trenden har hållit i sig också under tredje kvartalet”, fortsätter Arkilahti.


Handelsbanken Finlands resultatutveckling under januari–september 2016

Kontorsrörelsen meur 1-9/2016 1-9/2015 Förändr. 7-9/2016 4-6/2016 Förändr.  7-9/2015
Intäkter
Räntenetto 97,7 108,4 -10 % 31,9 31,7 1 % 35,3
Provisionsnetto 32,3 31,4 3 % 11,3 11,1 2 % 10,2
Övriga intäkter 17,7 15,2 16 % 4,1 8,4 -51 % 4,2
Summa intäkter 147,7 155,0  -5 % 47,3 51,2 -8 % 49,7
Kostnader -66,5 -62,2 7 % -20,3 -22,6  -10 % -19,8
Resultat före kf 81,2 92,8 -13 % 27,0 28,6 -6 % 29,9
Kreditförluster -5,3 -7,4 -28 % -1,7 -1,1 55 % -0,5
Rörelseresultat 75,9 85,4 -11 % 25,3 27,5 -8 % 29,4
 
K/I-tal, % 45,0 40,1 42,9 44,1 39,8
Räntabilitet, % 12,7 13,9 12,7 14,3 14,4

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finland under januari–september 2016 sjönk till 75,9 miljoner euro (85,4) jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet minskade med 8 procent jämfört med andra kvartalet. Minskningen förklaras av en engångsintäkt som kan härledas till försäljningen av Visa Europe och som blev bokat i andra kvartalet.

Intäkterna minskade med 5 procent under januari–september jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 147,7 miljoner euro (155,0). Räntenettot sjönk med 10 procent till 97,7 miljoner euro (108,4), vilket främst förklaras av minskade utlåningsmarginaler. Provisionsnettot ökade något och var 32,3 miljoner euro (31,4). Övriga intäkter steg under perioden januari–september till 17,7 miljoner euro från motsvarande period året innan (15,2), främst till följd av en intäkt relaterad till försäljningen av Visa Europe under andra kvartalet.

De totala kostnaderna steg med 7 procent till 66,5 miljoner euro (62,2), vilket främst förklaras av en kostnad på 3,3 miljoner euro under första kvartalet av en förlorad marginaltvist i Högsta domstolen. Personalkostnaderna förblev på samma nivå som året innan och medelantalet anställda minskade något till 495 personer (497).

Kreditförlusterna minskade till 5,3 miljoner euro (7,4) och kreditförlustnivån uppgick till 0,06 procent (0,08). K/I-talet före kreditförluster var under januari–september 45,0 (40,1). Räntabiliteten i januari–september var 12,7 procent (13,9). Räntabiliteten för det tredje kvartalet motsvarade årets kumulativa nivå och uppgick till 12,7 procent.

Ökad inlåning från privatpersoner

Affärsvolymer 7-9/2016 4-6/2016 Förändr. 1-9/2016 1-9/2015 Förändr.
medelvolymer meur
Utlåning till allmänheten 12 745 12 685 0 % 12 709 12 548 1 %
varav hushåll 3 998 3 952 1 % 3 968 3 942 1 %
varav företag 8 747 8 733 0 % 8 741 8 606 2 %
Inlåning från allmänheten 3 418 3 198 7 % 3 349 3 708 -10 %
varav hushåll 1 485 1 432 4 % 1 432 1 368 5 %
varav företag 1 933 1 766 9 % 1 917 2 340 -18 %

Medelvolymen för inlåning från privatpersoner ökade med 5 procent under januari–september jämfört med motsvarande period föregående år. Också utlåningen till privatpersoner ökade något.

Medelvolymen för utlåning till företag under perioden januari–september ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som företagsinlåningen minskade med 18 procent till följd av en minskad inlåning från stora företag.

De statliga avgifter som belastar Handelsbanken Finland var under januari–september 4,4 miljoner euro. År 2016 omfattar dessa den svenska Resolutionsfondavgiften samt insättningsgarantin. Avgifterna är på ungefär samma nivå som de avgifter som belastade banken under perioden januari–september 2015 (4,2).

Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen inklusive Handelsbanken Kapitalförvaltning, Private Banking och Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland. Handelsbankens Capital Markets-verksamhet i Finland omfattar fond- och försäkringsbolagen samt traditionella Capital Markets-tjänster såsom riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Finland hade 612 medarbetare i slutet av år 2015.

Koncernens resultat fortsättningsvis stabilt

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari–september 2016:

- Rörelseresultatet steg med 7 % till 15 935 milj. kronor (14 942)
- Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg med 8 % till 12 801 milj. kronor (11 842)
- Resultatet per aktie för total verksamhet ökade till 6,66 kronor (6,21)
- Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 14,0 % (13,1)
- Intäkterna ökade med 4 % till 30 638 milj. kronor (29 427)
- Räntenettot minskade marginellt till 20 644 milj. kronor (20 769)
- Kreditförlustnivån minskade till 0,06 % (0,08)
- Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 24,0 % (21,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 30,1 % (27,4)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland
Tfn +
358 10 444 2700

Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2327 

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.  

Prenumerera

Dokument & länkar