Handelsbanken Hypoteks bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 2000


uppgick till 603 mkr (737) och resultatet efter skatt till 631 mkr (650).

Det lägre resultatet förklaras av en minskad utlåningsvolym. Utlåningen minskade jämfört med föregående år med 19 mdkr och uppgick vid årets slut till 49 mdkr (68). Bakgrunden härtill är att så gott som all nyutlåning och omsättning av krediter sker i moderbolaget Stadshypotek AB. Den lägre utlåningsvolymen förklarar även reduktionen av räntenettot till 848 mkr (1 051).

Administrationskostnaderna uppgick till 229 mkr, en minskning med 83 mkr eller 26%. Denna förklaras huvudsakligen av lägre för-medlings-provisioner till Handelsbanken till följd av ovan angiven minskning av utlånings-volymen. Kreditförlusterna uppgick till 23 mkr (14), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,03% (0,02) av utlåningsvolymen. Summa problemkrediter efter avsättningar till reserv för befarade kreditförluster minskade med 270 mkr till 303 mkr.

Handelsbanken Hypotek har lämnat koncern-bidrag till moderbolaget på 506 mkr.

Räntabiliteten på eget kapital var vid årets slut 12,30% (12,08).

Kapitaltäckningen uppgick den 31 december 2000 till 19,57% (13,94).

Styrelsen föreslår att utdelning på preferens-aktierna enligt bolagsordningen blir 12,00 kr (12,00)


Stockholm den 20 februari 2001


MICHAEL ZELL
Verkställande direktör


Årsredovisning sänds till aktieägarna i slutet av mars.

Ordinarie bolagsstämma hålls på Ingengörshuset, Citykonferensen,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, tisdagen den 17 april 2001, kl 14.00.

Delårsrapport för 3 månader 2001 lämnas den 23 april 2001.

Delårsrapport för 6 månader 2001 lämnas den 21 augusti 2001.

Delårsrapport för 9 månader 2001 lämnas den 23 oktober 2001.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken