Handelsbanken Hypoteks delårsrapport januari - september 2001Det lägre resultatet förklaras av en minskad utlåningsvolym. Jämfört med den 30 september föregående år minskade utlåningen till allmänheten med 17 mdkr och uppgick den 30 september 2001 till 36 mdkr (53). Bakgrunden till nedgången är att så gott som all nyutlåning och omsättning av krediter sker i moderbolaget Stadshypotek AB. Den lägre utlåningsvolymen förklarar även nedgången av räntenettot till 486 mkr (654).

Administrationskostnaderna uppgick till 127 mkr (174), en minskning med 46 mkr eller 26%. Bakom detta ligger huvudsakligen lägre förmedlingsprovisioner till Handelsbanken som en följd av ovan angivna minskning av utlåningsvolymen.

Återvinningarna var större än kreditförlusterna uppgick netto till -16 mkr (9), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,04% (0,02) av utlåningsvolymen.

Summa problemkrediter efter avsättning till reserv för befarade kreditförluster minskade med 94 mkr till 245 mkr.

Räntabiliteten på eget kapital var 9,55% (14,86).
Kapitaltäckningen uppgick vid periodens slut till 25,71% (17,68).


Stockholm den 23 oktober 2001


Claes Norlén
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken