Handelsbanken lägger bud på Bergensbanken


Handelsbanken har beslutat rikta följande erbjudande till Bergensbankens ägare:

- Handelsbanken erbjuder 125 norska kronor (NOK) kontant per aktie i Bergensbanken.

- Budpremien är på 92,3% i förhållande till slutkursen 30 april 1999.

- Förvärvet kommer inte att medföra uppsägningar bland de anställda i Bergensbanken. Alla får fortsatt anställning i Handelsbankskoncernen.

Handelsbanken äger idag 8,2% av aktierna i Bergensbanken ASA och har fått förhandsaccept från ägare av ytterligare 27,8 % av aktierna. 1)
Handelsbanken erbjuder ägarna i Bergensbanken 125 NOK kontant per aktie.
Värdet av erbjudandet uppgår till 1 550 MNOK.

Erbjudandet är villkorat av följande, som dock kan frångås:

- att Handelsbanken vid anmälningsperiodens slut blivit ägare till över 90% av alla aktier i Bergensbanken.

- att erforderliga myndighetstillstånd erhålles 2). Ränta utgår med 7% per annum från att aktierna blivit registrerade på spärrat konto i norska värdepapperscentralen till likvidtidpunkten.

- om Bergensbanken - innan förvärvet vunnit laga kraft - företar dispositioner som är utöver normal affärsverksamhet och som är av väsentlig betydelse för Handelsbanken kan budet annulleras.

Tidsplan

Prospekt avseende uppköpserbjudande framlägges den 7 maj 1999. Anmälningstiden pågår till den 28 maj 1999 kl. 16.00. Handelsbanken förbehåller sig rätten att utsträcka anmälningstiden.


Bakgrund till förvärv av Bergensbanken

Handelsbanken finner den norska marknaden intressant och ser nu en möjlighet att utöka sin ställning i Norge. Ett köp av Bergensbanken ökar balansomslutningen i Handelsbanken Norge med över 50%. Antal kunder i Norge kommer att överstiga 100.000. Detta förstärker Handelsbankens möjligheter att bidra till en positiv utveckling av den norska finansmarknaden och kommer att ge en långsiktig positiv effekt på Handelsbankens räntabilitet.Bergensbanken passar bra in i Handelsbankskoncernen. Bergensbanken har en stark lokal förankring. I Handelsbankens decentraliserade verksamhet kan denna förankring vidareutvecklas och förstärkas. Dessutom kommer Bergensbanken att bidra som en viktig del i Handelsbankens nordiska målsättning att ha en stark position i alla de viktigaste städerna i Norden. I området kring Bergen, Norges näst största stad, förstärks Handelsbankens ställning väsentligt. Den totala marknadsandelen blir närmare 15%. Bergensbanken har 6 kontor i Bergen. Redan tidigare har Handelsbanken ett kontor i samma stad.


Handelsbanken

Handelsbanken är en universalbank med Norden som hemmamarknad. Handelsbanken täcker hela bankområdet: traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkring.

Bankens verksamhet är starkt decentraliserad. Bankkontoret - som normalt har den bästa kunskapen om kunden - har det samlade ansvaret för Handelsbankens engagemang med kunden. Kostnadseffektiviteten har hög prioritet. På det sätt som Handelsbanken arbetar har banken under hela 90-talet haft mer nöjda kunder än genomsnittet av de övriga bankerna enligt Svenskt Kundindex - en undersökning som gjorts sedan 1989 av bl a Handelshögskolan i Stockholm och Statistiska Centralbyrån.

Handelsbanken är Nordens största affärsbank med en balansomslutning på 946 000 MSEK per den 31 mars 1999. Handelsbanken har nu 476 kontor i Sverige, 16 i Norge, 15 i Finland och 3 i Danmark. Utöver dessa finns också kontor i övriga Europa, Asien och USA. Totala antalet anställda är 8.500 och personalomsättningen är mycket låg.


Handelsbanken i Norge

Handelsbanken har haft verksamhet i Norge sedan 1988. Genom etablering av kontor och uppköp av norska banker - Oslo Handelsbank, Stavanger Bank och delar av Oslobanken - har Handelsbanken nu 16 kontor och ca 300 anställda i Norge. Balansomslutningen är 22 000 MNOK.


Samordning

En samordning mellan Bergensbanken och Handelsbankens verksamhet i Norge är tänkt att ske på följande vis:

- Bergensbanken kommer att drivas som ett eget bolag inom Handelsbankskoncernen med egen ledning och styrelse. Ledningen förblir oförändrad. Banken kommer att behålla sitt namn och lokalisering.

- Valuta- och penningmarknadsaktiviteter kommer att fortsätta att hanteras i Bergen.

- Shippingkompetensen i Handelsbanken Norge kommer att vara placerad i Bergen.

- Förvärvet kommer inte att medföra uppsägningar av de anställda i Bergensbanken. Alla får fortsatt anställning i Handelsbankskoncernen. Handelsbanken har aldrig i modern tid genomfört uppsägningar på grund av övertalighet eller uppköp. Som en del i Handelsbankskoncernen får de anställda i Bergensbanken ökade möjligheter till utveckling.

- Handelsbankens nuvarande kontor i Bergen kommer att integreras i Bergenverksamheten.

- Handelsbanken har för avsikt att fortsätta bidra till och vidareutveckla det aktiva stöd Bergensbanken ger det lokala näringslivet.

- Organisations-, marknads- och produktmässig samordning kommer att ske med hänvisning till vad som ovan sagts.
Synergieffekter väntas uppstå av följande skäl:

- Handelsbankens internationella nätverk och kompetens kommer Bergensbankens kontor och dess kunder till godo.

- Handelsbankens sortiment av kapitalmarknadsprodukter kommer att säljas genom Bergensbankens kontorsnät. Andra produkter i Handelsbankens stora produktsortiment kommer också att tillföras Bergensbanken.

- Med Handelsbankens kapitalstyrka i ryggen får Bergensbankens kontor kapacitet att hantera större kreditengagemang än vad som är möjligt idag.

- Handelsbankens starka internationella rating kommer att ge Bergensbanken en låg fundingkostnad.

- Samgåendet kommer över en period ge kostnadsbesparingar. Detta sker bl a på grund av funktionell samordning och att Handelsbankens kostnadseffektivitet även kommer Bergensbanken tillgodo.


Ytterligare information lämnas av:

Arne Mårtensson, koncernchef, tel.: (+46) 8 22 92 20,
Björn-Åke Wilsenius, chef för Regionbanken i Norge, tel.: (+47) 22 94 08 70
Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen, tel: (+46) 70 595 8580
Gustaf Elmstedt, chef för Investor Relations, tel: (+46) 8 701 51 42.

Presskonferens hålls idag i Bergen kl. 11.00 på Radisson SAS Royal Hotel där bl a koncernchefen Arne Mårtensson deltar.


1) Med sedvanligt förbehåll för högre bud.

2) Handelsbanken ska före 14 december 1999 ha fått nödvändiga tillstånd från norska myndigheter för att kunna genomföra förvärvet på ett för Handelsbanken tillfredsställande sätt. Om Handelsbanken ej erhåller sådant tillstånd före 14 december 1999 är Handelsbanken inte förpliktigad att genomföre köpet av aktier enligt detta bud. Handelsbanken kan förlänga tiden för att få förvärvstillstånd. Säljaren är bunden av sin accept, dock längst till den 31 januari 2000.

<br>Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras till eller i USA eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera