Handelsbanken lägger bud på Fokus Bank

Handelsbanken har beslutat att följande erbjudande ska riktas till Fokus Banks ägare:

· Handelsbanken erbjuder 70 kronor (NOK) kontant per aktie i Fokus Bank.

· Budpremien är 55 % (jämfört med genomsnittskursen de senaste 20 börsdagarna). Räknat på börskursen per den 29 oktober, dagen före offentliggörandet av budet, är budpremien 30 %.

· Fokus Banks aktieägare kan nu jämföra detta kontanterbjudande med ett aktieutbyte enligt nyligen bekantgjorda fusionsplaner.

· Förvärvet kommer inte att medföra uppsägningar bland de anställda i Fokus Bank. Alla får fortsatt anställning i Handelsbankskoncernen 1).Handelsbanken erbjuder ägarna i Fokus Bank 70 kronor (NOK) per aktie kontant.
Värdet av erbjudandet är 5 088 miljoner kronor (NOK). Erbjudandet riktar sig till samtliga aktieägare, d v s även de som har hemvist utanför Norge.

Erbjudande är villkorat av följande, som dock kan frångås:

· att Handelsbanken vid anmälningsperiodens slut blivit ägare till över 90 % av alla aktier i Fokus Bank.

· att erforderliga myndighetstillstånd erhålles 2). Ränta utgår med 8 % per annum från accepttidpunkten till likvidtidpunkten.

· Om Fokus Bank - innan förvärvet vunnit laga kraft - förändrar aktiekapitalet, fusionerar, genomför andra ändringar av företagsstrukturen eller företar dispositioner som är utöver normal affärsverksamhet och som är av väsentlig betydelse för Handelsbanken, kan budet annulleras.Tidsplan

Prospekt avseende uppköpserbjudandet kommer att framläggas den 4 november 1998.
Anmälningstiden pågår till den 1 december 1998, kl 16.00. Handelsbanken förbehåller sig rätten att utsträcka anmälningstiden.


Bakgrund till förvärv av Fokus Bank

Handelsbanken finner den norska marknaden intressant och ser nu möjlighet till att utöka sin position i Norge. Inklusive Fokus Bank får Handelsbanken en marknadsandel i Norge i storleksordningen 7 % räknat på balansomslutningen och andelen av affärsbanksmarknaden blir
ca 10 %. Detta förstärker Handelsbankens möjligheter att göra en värdefull insats på den norska marknaden och medför dessutom en långsiktig positiv effekt på Handelsbankens räntabilitet. Fokus Bank passar bra in i Handelsbankskoncernen. I likhet med Handelsbanken har Fokus Bank en decentraliserad verksamhet med stark lokal förankring. En integrering mellan Fokus Bank och Handelsbankens verksamheter kan genomföras på ett smidigt sätt. Geografiskt kompletterar de
2 enheterna varandra. Av det totala kontorsnätet på över 80 kontor finns det överlappningar i bara 5 städer. Nya kontorsetableringar kan förväntas där varken Fokus Bank eller Handelsbanken är etablerade.

För mer information, följ länken ovan.

Om oss

Handelsbanken