Handelsbankens årsstämma 2012

Styrelse
Vid årsstämma den 28 mars 2012 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse utom Ulrika Boëthius och Göran Ennerfelt vilka avsagt sig omval. Till nya ledamöter valdes Ole Johansson och Charlotte Skog. Hans Larsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och Fredrik Lundberg till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.


Revisor

Årsstämman omvalde KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2013. De två revisionsbolagen har utsett samma huvudansvariga revisorer som 2011 det vill säga auktoriserade revisorn Stefan Holmström är huvudansvarig revisor för KPMG AB medan auktoriserade revisorn Erik Åström är huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 9,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 2 april 2012. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear torsdagen den 5 april 2012.

Återköp av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av aktier av serie A och/eller B i banken på följande villkor:

  • Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
  • Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
  • Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
  • Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels, för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för sålda aktier ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

  • Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
  • Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken. De huvudsakliga ändringarna av riktlinjerna jämfört med de riktlinjer som antogs på årsstämman 2011 var följande:

  • att pensionsåldern höjs till 65 år från tidigare 60 år,
  • att pensionsförmåner inte bara kan vara förmånsbaserade utan kan vara förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav samt
  • att styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilda fall om det finns särskilda skäl därtill.

Styrelseledamöter 2012
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
PÄR BOMAN, bankdirektör, Stockholm
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
LONE FØNSS SCHRØDER, direktör, Köpenhamn
JAN JOHANSSON, direktör, Stockholm
OLE JOHANSSON, direktör, Grankulla
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, direktör, Trondheim
CHARLOTTE SKOG, banktjänsteman, ÖsterskärProtokoll

Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under www.handelsbanken.se/bolagsstamma om ca två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar