Handelsbankens bokslutskommuniké januari - december 2012

Sammanfattning januari – december 2012, jämfört med januari – december 2011

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 18% till 14 548 mnkr  (12 323) och resultatet per aktie steg till 23,15 kr (19,78)
 • Förändrad bolagsskatt i Sverige medförde en återföring av tidigare bokförd uppskjuten skatt på 1 682 mnkr, exklusive denna ökade resultatet per aktie till 20,47 kr (19,78)
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 17 564 mnkr (16 536)
 • Rörelseresultatet steg med 47% i Kontorsrörelsen utanför Sverige och med 2% i Kontorsrörelsen i Sverige
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 14,7% (13,5)
 • Intäkterna ökade med 7% till 35 062 mnkr (32 809)
 • Räntenettot ökade med 10% till 26 081 mnkr (23 613)
 • K/I-talet förbättrades till 46,3% (47,1)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,08% (0,05)
 • Primärkapitalrelationen enligt Basel II steg till 21,0% (18,4) och kärnprimärkapitalrelationen ökade till 18,4% (15,6)
 • Samtliga obligationsförfall till och med februari 2014 är förfinansierade och bankens likviditetsreserv översteg 750 mdkr
 • I Storbritannien öppnades 29 nya kontor till totalt 133
 • Banken förvärvar den brittiska kapitalförvaltaren Heartwood Wealth Group och skapar en plattform för tillväxt inom förmögenhetsförvaltning i Storbritannien
 • Nederländerna blir ny hemmamarknad, ny regionbank bildas
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 10,75 kronor per aktie (9,75)

Sammanfattning fjärde kvartalet 2012, jämfört med tredje kvartalet 2012

 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade till 4 540 mnkr (3 246) och resultatet per aktie steg till 7,18 kr (5,15)
 • Rörelseresultatet minskade med 8% till 4 060 mnkr (4 405)
 • Intäkterna ökade med 5% till 8 891 mnkr (8 466)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 17,7% (13,2)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,09% (0,07)
       

Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida www.handelsbanken.se/ir
          

Ytterligare information lämnas av:
Pär Boman, verkställande direktör och koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Informationen är sådan som Handelsbanken ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 klockan 07.00.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken