Handelsbankens delårsrapport* januari - september 2007

Sammanfattning januari-september 2007, jämfört med januari-september 2006
 
 • Rörelseresultatet ökade med 10% till 11,6 mdkr (10,6)
 • Räntabiliteten ökade och blev 17,4% (17,1) och inklusive verksamhet under avveckling 18,4%
 • Intäkterna uppgick till 20,5 mdkr (19,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 mdkr (8,0)
 • Resultatet per aktie ökade och uppgick till 13,78 kronor (12,42) och för den totala verksamheten till 14,58 kronor
 • Rörelseresultatet i kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 39%
 • Räntenettot i kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 17% och i den svenska kontorsrörelsen med 3%
 • Banken öppnade 20 nya kontor utanför Sverige och utöver detta har beslutats om ytterligare 26 nyetableringar
 •  
  Sammanfattning tredje kvartalet 2007, jämfört med andra kvartalet 2007   
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 mdkr (4,4)
 • Räntabiliteten blev 15,7% (20,2) och inklusive verksamhet under avveckling 15,4%
 • Banken träffade avtal om att sälja SPP och relaterad verksamhet för 18 mdkr till Storebrand
 •  
  _____________________
  * I början av september träffades avtal om att avyttra SPP och relaterad verksamhet. Det innebär att banken från och med detta kvartal, i enlighet med IFRS 5, ska redovisa kvarvarande och avvecklad verksamhet. Vad som ingår i avvecklad verksamhet framgår av not 5. Alla kommentarer i delårsrapporten avser, där inte annat anges, den kvarvarande verksamheten.
   
  Koncernen
   

   
  JANUARI - SEPTEMBER 2007 JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR
   
  Rörelseresultatet uppgick till 11 631mnkr (10 589), en ökning med 10%. Räntenettot ökade med 4% till 11 598 mnkr (11 099) och det ökade både i den svenska kontorsrörelsen och i kontorsrörelsen utanför Sverige. Provisionsnettot steg med 11% till 5 789 mnkr (5 216) och nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde ökade med 576 mnkr till 2 531 mnkr (1 955). Kostnaderna steg till 9 019 mnkr (8 473) och återvinningarna översteg kreditförlusterna. Räntabiliteten uppgick till 17,4% (17,1) och K/I-talet var 44,0% (44,7).
  Resultatet per aktie blev 13,78 kronor (12,42).
   
  Räntabiliteten för den totala verksamheten, inklusive den verksamhet som redovisas som avvecklad verksamhet, blev 18,4% (20,2). Resultatet per aktie för total verksamhet uppgick till 14,58 kronor (14,63).
   
  Intäktstillväxt och fortsatt volymökning
   
  Koncernens intäkter ökade med 8% till 20 510 mnkr (18 951). Räntenettot ökade såväl i den svenska kontorsrörelsen (3%) som i kontorsrörelsen utanför Sverige (17%). I kontorsrörelsen utanför Sverige ökade medelvolymen utlåning till allmänheten med knappt 25% och totalt uppgick utlåningen i kontorsrörelsen utanför Sverige till 319 mdkr (256). I den svenska kontorsrörelsen uppgick volymökningen till drygt 9% och volymen var 831 mdkr (761). Utlåningen till hushåll ökade snabbare än till företag, knappt 12% respektive drygt 7%. Medelvolymen inlåning från hushåll ökade i den svenska kontorsrörelsen med knappt 16% och uppgick till 118 mdkr (102). Inlåning totalt ökade med 12%.
   
  Provisionsnettot ökade med 11% till 5 789 mnkr (5 216). Det var huvudsakligen aktiemarknadsrelaterade provisioner, kort- och rådgivningsprovisioner som ökade. Courtageintäkterna, fortsatte att utvecklas positivt och var väsentligt högre än motsvarande period föregående år. Rådgivningsprovisionerna, som främst genereras i bankens Corporate Finance avdelning, ökade till 302 mnkr (188).
   
  Nettoresultatet av finansiella transaktioner värderade till verkligt värde ökade med 29% till 2 531 mnkr (1 955). Förbättringen förklarades nästan helt av att banken realiserade tillgångar ur portföljen "tillgängligt för försäljning". Hittills i år uppgick detta till 707 mnkr (204). Ökade kreditspreadar påverkade värdet av de obligationer banken har i likviditetsportföljen. Värdeförändringen ledde till att resultatet minskade med 338 mnkr.
   
  Kostnaderna ökade med 6% och uppgick till 9 019 mnkr (8 473) varav personalkostnaderna ökade med 4% till 5 533 mnkr (5 326) och administrativa kostnader steg med 11% till 3 486 mnkr (3 147).
  Ökningen av personalkostnaderna i regionbankerna utanför Sverige svarade för nästan två tredjedelar av personalkostnadsökningen eller 129 mnkr. Vad avser övriga administrativa kostnader låg huvuddelen av ökningen på externa datakostnader och köpta tjänster, totalt 267 mnkr. Expansionskostnaderna i de utomsvenska regionbankerna uppgick totalt till 162 mnkr, en ökning med drygt 56 mnkr. Resultatbaserade personalkostnader uppgick till 375 mnkr (461) och reservering för eventuell avsättning till Oktogonen var 125 mnkr (98).
   
  Återvinningarna översteg kreditförlusterna
   
  Återvinningarna översteg bruttoförluster och nettoåtervinningarna uppgick till 139 mnkr (110). Kreditförlustnivån uppgick netto till -0,02% (-0,01). Osäkra fordringar netto uppgick till 688 mnkr, en minskning från 1 071 mnkr. Osäkra fordringar var 0,05% (0,09) av utlåningen.
   
  TREDJE KVARTALET 2007 JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2007
   
  Rörelseresultatet uppgick till 3 532 mnkr (4 385), en minskning med 19%. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade resultatet med 13%.
   
  Räntenettot fortsatte att öka medan nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde minskade med nästan 1 mdkr. Kostnaderna gick ned med 10%. Räntabiliteten blev 15,7% (20,2) och K/I-talet var 45,1% (42,8). Resultat per aktie blev 4,19 kronor (5,33).
   
  Räntabiliteten för den totala verksamheten blev 15,4% (22,7) och resultatet per aktie var 4,10 kronor (6,00).
   
  Fortsatt ökande räntenetto
   
  Intäkterna minskade med 15% till 6 427 mnkr (7 548). Räntenettot ökade med nästan 100 mnkr till 3 967 mnkr (3 868). I kontorsrörelsen utanför Sverige ökade det med 10% och uppgick till 1 107 mnkr (1 002) medan det i den svenska kontorsrörelsen minskade med 34 mnkr och uppgick till 2 854 mnkr (2 888). Högre affärsvolymer drev räntenettot vilket påverkades av en högre finansieringskostnad, framför allt på de kortare löptiderna. Alla fyra regionbankerna utanför Sverige ökade sina räntenetton, framför allt beroende på högre affärsvolymer.
   
  Provisionsnettot minskade med 3% till 1 945 mnkr (2 000). Den enskilt största nedgången var courtageintäkterna (-59 mnkr). Den förändringen förklaras framför allt av att provisioner från aktiehandeln säsongsmässigt alltid är svagare under tredje kvartalet än under övriga kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade provisionsnettot med 19%. Kortprovisionerna fortsatte att öka och uppgick till 366 mnkr (344).
   
  Att totala intäkter minskade med över 1,1 mdkr berodde framför allt på nettoresultatet av finansiella transaktioner värderade till verkligt värde. Totalt minskade detta med 947 mnkr mellan kvartalen, varav 267 mnkr förklaras av att realiserat resultat från försäljning av tillgångar ur portföljen "Tillgängligt för försäljning" var lägre under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före. Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde påverkades negativt med 338 mnkr då orealiserade värden på obligationer i bankens likviditetsportfölj minskade. Detta bidrog till att tradingresultatet var 489 mnkr lägre, varav merparten kan hänföras till verksamhet i Capital Markets.
   
  Kostnaderna minskade med 10% och uppgick till 2 899  mnkr (3 228). De viktigaste förklaringsposterna till lägre personalkostnader var att under tredje kvartalet gjorde banken ingen reservering för en eventuell avsättning till Oktogonen medan avsättningen under andra kvartalet var 125 mnkr. Resultatbaserade personalkostnader minskade mellan kvartalen med 106 mnkr. Övriga administrativa kostnader var 112 mnkr lägre och till övervägande del berodde detta på en säsongsmässig lägre aktivitetsnivå.
   
  Försäljning av SPP
   
  I början av september träffade banken avtal med Storebrand om att sälja SPP och relaterad verksamhet för 18 mdkr. Bankens reavinst bedöms uppgå till cirka 4 mdkr. Material finns tillgängligt på bankens hemsida.
   
  Återvinningarna översteg kreditförlusterna
   
  Återvinningarna översteg bruttoförluster och nettoåtervinningarna uppgick till 4 mnkr (65). Kreditförlustnivån uppgick netto till -0,02% (-0,02). Osäkra fordringar netto uppgick till 688 mnkr, en minskning från 898 mnkr. Osäkra fordringar var 0,05% (0,07) av utlåningen.
   
  UTVECKLING I SEGMENTEN
  (avser ackumulerade tal om inte annat anges)
   
  Kontorsrörelsen i Sverige
   
  Rörelseresultatet ökade med 1% till 7 555 mnkr (7 480). Alla de viktigaste intäktsslagen ökade. Provisionsnettot påverkades positivt av att kortprovisionerna ökade. En bidragande faktor till ökade kortprovisioner var framgången med det så kallade Frikortet, det kort som är avsett att ersätta Bankomatkortet.
   
  Volymerna ökade - inte minst avseende bolån. Banken ökade sin andel av marknaden under tredje kvartalet liksom under året som helhet.
   
  Hushållsinlåningen ökade och mellan kvartalen låg ökningen på knappt 6%.
   
  Kontorsrörelsen utanför Sverige
   
  Handelsbanken hade 178 bankkontor (156) utanför Sverige. Av dessa fanns 158 (139) i Norden utanför Sverige och i Storbritannien. Under årets tre första kvartal öppnades totalt 20 nya kontor utanför Sverige: 8 i Storbritannien, 8 i Finland, 2 i Polen, 1 i Danmark och representantkontoret i S:t Petersburg ombildades till bankkontor. Dessutom anställdes ytterligare 26 kontorschefer för kommande nyetableringar.
   
  Rörelseresultatet ökade med 39% till 2 144 mnkr (1 545) och det ökade i alla de utomsvenska regionbankerna samt i Handelsbanken International. Medelvolymen utlåning ökade med 25% till 319 mdkr (256) och inlåningen växte med 10% till 128 mdkr (116). Mest ökade volymerna i Storbritannien. Även i Handelsbanken International var ökningen över 40%.
   
  Handelsbanken Capital Markets
   
  Rörelseresultatet i Capital Markets uppgick till 695 mnkr (879). Det påverkades negativt
  (-220 mnkr) av förändring i orealiserade värden på obligationer som ingår som en del av bankens likviditetsportfölj. Affärsflödet var fortsatt starkt. Valutaaffärerna ökade, framför allt i september och även räntehandel i kortfristiga instrument ökade. Resultatet för tredje kvartalet i ränte- och valutahandeln ökade, bortsett från effekterna av värdeförändringen på obligationsinnehavet, med knappt 50%. Banken var även framgångsrik i Sverige och störst vad avser rådgivning i samband med företagsförvärv med svensk anknytning. Courtageintäkterna ökade och en allt större del avsåg affärer med kunder utanför Norden.
   
  Handelsbanken Kapitalförvaltning
   
  Från och med tredje kvartalet ingår Handelsbanken Liv i segmentet Kapitalförvaltning och tidigare perioder har räknats om. Segmentets resultat förbättrades med 13% till 822 mnkr (727). Genomsnittlig förvaltad fondvolym ökade med 17% till 174 mdkr (149).
   
  Handelsbanken Liv förbättrade resultatet med 15% till 401 mnkr (348). Totalavkastningen uppgick till 2,49% (3,41) och bolaget erhöll därmed avkastningsdelning på cirka 45% av det traditionellt förvaltade beståndet.
   
  Avvecklad verksamhet
   
  Rörelseresultatet före hedgar i "Avvecklad verksamhet" uppgick till 1 228 mnkr (1 544).
   
  Nyteckningen i SPP ökade under årets första nio månader med 37% till 2 188 mnkr (1 593) och SPP:s andel av nyteckningen (tjänstepensionsmarknaden) steg under första halvåret till 15,7% (13,8). Inbetalda premier ökade till 14 335 mnkr (6 142), varav 7 598 mnkr kom från en beståndsöverlåtelse. Exklusive beståndsöverlåtelsen ökade inbetalda premier med 10% under året och nettoflödet i SPP med 9% till 2 683 mnkr (2 447). Slutligen ökade det administrativa resultatet i SPP från 3 mnkr till 109 mnkr.
   
  Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förbättrades med 138 mnkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år till -48 mnkr (-186). Försämringen, relativt årets två första kvartal, berodde framför allt på att avkastningen inte nådde upp till en nivå som räckte för avkastningsdelning. Förvaltningen nådde inte upp till referensindex, vilket innebar att resultatet var 188 mnkr lägre än vad det annars hade varit.
   
  HANDELSBANKEN ÄR DEN STORA BANK I NORDEN SOM HAR MEST NÖJDA KUNDER
   
  Ett viktigt medel för att nå bankens finansiella målsättning är att ha nöjda kunder. De mätningar som redovisades i början av oktober av Svenskt Kvalitetsindex för den svenska marknaden och av EPSI rating för Norge, Danmark och Finland visade tydligt att Handelsbanken befäste sin position som den nordiska banken som har de mest nöjda kunderna. Handelsbanken var bäst både avseende privat- och företagskunder i Sverige jämfört med de tre andra stora bankerna. I Norge rankades banken högst på företagssidan och som nummer två bland privatkunder medan Handelsbanken låg i topp såväl i Danmark bland företagskunder som i Finland både avseende privat- och företagskunder.
   
  BANKEN EXPANDERAR UTANFÖR SVERIGE
   
  Banken har beslutat öka takten i den organiska tillväxten och siktar på att under året öppna 30-40 nya kontor. Hittills i år har 20 kontor öppnats utanför Sverige och utöver detta har ytterligare 26 kontorschefer rekryterats för kommande nyetableringar.
  Andelen av bankens rörelseresultat som kom från verksamheter utanför Sverige uppgick till 19% (17). Drygt 27% av koncernens utlåning till allmänheten ligger i kontorsrörelsen utanför Sverige och knappt 40% (33) av koncernens utlåningsökning mellan kvartalen genererades i kontorsrörelsen utanför Sverige.
   
  BANKEN HAR EN STARK LIKVIDITETSSITUATION
   
  Under tredje kvartalet kom bankers likviditetssituation i fokus. Sedan årets början har Handelsbanken systematiskt förlängt den genomsnittliga löptiden på bankens finansiering. Det medförde att banken i början av sommaren hade ett likviditetsöverskott och har varit nettoutlånare i svenska kronor till banksystemet från och med slutet av maj. På den svenska marknaden kunde banken under tredje kvartalet finansiera verksamheten på sedvanligt sätt. Säkerställda obligationer emitterades löpande.
   
  Banken hade vid utgången av kvartalet obligationer till ett värde av cirka 100 mdkr, vilka kan pantsättas i centralbanker. Kreditkvalitén på obligationerna är hög och den större delen av innehavet har kreditbetyg AAA eller AA och ingen har lägre betyg än A. Innehållet i en portfölj som hålls som likviditetsreserv är till sin natur långsiktigt även om vissa obligationer ligger i tradingportföljer. De obligationerna marknadsvärderas och resultatet påverkades negativt av orealiserade värdeförändringar under tredje kvartalet med cirka 338 mnkr. Eftersom innehavet är långsiktigt till sin natur kommer banken över tiden att återvinna värdeförändringarna.
   
  KAPITALFRÅGOR
   
  Från och med den 1 februari 2007 redovisar banken kapitalkrav och kapitalbas i enlighet med bestämmelserna i Basel II. Förändringarna i kapitalkraven slår igenom successivt, då övergångsregler innebär en anpassning under tre år och första året får banken endast tillgodogöra sig 5% som reduktion.
   
  Primärkapitalet ökade till 65 296 mnkr (58 543) och av detta var 6,7 mdkr i form av primärkapitaltillskott (hybrider). Bankens kapitaltäckningsgrad uppgick, enligt gällande övergångsregler, till 9,4% medan primärkapitalrelationen uppgick till 6,9%. Det legala kapitalkravet hade, i Basel II, om inga övergångsregler gällde, reducerats med 42% jämfört med kravet enligt Basel 1.
   
  Vid årsstämman i april 2007 bemyndigades bankens styrelse att återköpa 40 miljoner aktier fram till stämman 2008. Hittills har banken återköpt 4,8 miljoner aktier och antalet utestående aktier uppgick till
  623,4 miljoner.
   
  RATING
   
  Handelsbankens rating var oförändrad hos de tre ratingföretag som betygssätter banken. Ratingen var från Moody's Aa1 och från Fitch och Standard & Poor's AA-.
   
  REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FÖRÄNDRINGAR I REDOVISAD INFORMATION
   
  Delårsrapporten är upprättad i enlighet med de redovisningsstandarder från IASB som antagits av EU, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-pappersbolag samt Finansinspektionens redovisningsföreskrifter.
   
  Den 3 september träffades avtal om att avyttra SPP och verksamhet med anknytning till SPP. Det medför att denna verksamhet från och med tredje kvartalet 2007 redovisas i enlighet med IFRS 5, "Avvecklad verksamhet". I korthet innebär detta att den verksamhet som är under avyttring redovisas netto på en separat rad i resultaträkningen för koncernen. Jämförelse-talen i resultaträkningen för innevarande och föregående år har justerats som om de avvecklade verksamheterna aldrig hade varit en del av bankens verksamhet.
   
  I koncernens balansräkning redovisas från och med tredje kvartalet tillgångar och skulder hänförliga till de avvecklade verksamheterna skilda från andra tillgångar och skulder. Separata resultat- och balansräkningar i sammandrag för den verksamhet som är under avveckling presenteras i not 5. Tidigare perioder har räknats om.
   
  Efter det att SPP och relaterad verksamhet redovisas som "Avvecklad verksamhet" har segmentsredovisningen förändrats. Handelsbanken Liv redovisas nu tillsammans med Handelsbanken Kapitalförvaltning. Det nya segmentet benämns Handelsbanken Kapitalförvaltning.
   
  Från och med tredje kvartalet förändrar banken redovisningen av ut- och inlåningsvolymer. Syftet med förändringen är att redovisa volymer och räntenetto på ett mer konsistent sätt. På koncernnivå förändras inte volymerna eller räntenettot men däremot mellan segmenten. För vidare detaljer se avsnittet "Redovisningsprinciper och förändringar i redovisad information" på sid 35.
   
  Pär Boman
  Verkställande direktör och koncernchef
   
   
  Ytterligare information lämnas av:
  Pär Boman, koncernchef
  tel 08-22 92 20, pabo01@handelsbanken.se
   
  Ulf Riese, CFO
  tel 08-701 1212, ulri02@handelsbanken.se
   
  Bengt Ragnå, chef Investor Relations
  tel 08-701 1216, bera02@handelsbanken.se
   

   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

  Om oss

  Handelsbanken

  Prenumerera