Justerade historiska jämförelser, kvartal 1, 2006 - kvartal 2, 2007

Omräknade jämförelsesiffror i samband med avtal om försäljning av SPP
 
I början av september 2007 träffades avtal om att avyttra SPP och verksamhet med anknytning till SPP. Det medför att denna verksamhet från och med tredje kvartalet 2007 redovisas i enlighet med IFRS 5, "Verksamhet under avveckling". I korthet innebär detta att den verksamhet som är under avyttring redovisas netto på en separat rad i resultaträkningen för koncernen. Jämförelsetalen i resultaträkningen för innevarande och föregående år har justerats som om de avvecklade verksamheterna aldrig hade varit en del av bankens verksamhet.
 
Efter det att SPP och viss annan verksamhet redovisas som "Verksamhet under avveckling" har segmentsredovisningen förändrats. Handelsbanken Liv redovisas nu tillsammans med Handelsbanken Kapitalförvaltning. Det nya segmentet benämns Handelsbanken Kapitalförvaltning.
 
De justerade resultaträkningarna finns att tillgå på bankens hemsida, www.handelsbanken.se/ir.
 
Pressmeddelandet och filer i Excel för nedladdning finns på bankens hemsida (www.handelsbanken.se/ir).
 
 
Ytterligare information lämnas av:
 
Bengt Ragnå, chef Investor Relations
tel 08-701 12 16
 
Lars Kenneth Dahlqvist, Investor Relations
tel 08-701 1018
 
Jörgen Olander, Redovisningschef
Tel 08-701 23 07 

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar