Justerade jämförelsesiffror med anledning av reviderade redovisningsregler och ny segmentsindelning

Från och med 2013 gäller reviderade redovisningsregler avseende pensioner, IAS 19. Som meddelats tidigare i bankens bokslutskommuniké innebär de nya reglerna att aktuariella vinster och förluster kommer att redovisas i övrigt totalresultat och att periodiseringen enligt den så kallade korridormetoden därmed slopas. Redovisade pensionskostnader kommer att öka som en följd av att den beräknade avkastningen på pensionstillgångarna enligt de nya reglerna kommer att vara densamma som diskonteringsräntan på pensionsskulden, och inte längre en uppskattning av förväntad avkastning.

Från och med 2013 kommer kontorsrörelsen på bankens sex hemmamarknader att utgöra varsitt eget segment. Segmenten utgörs därmed av: Kontorsrörelsen i Sverige, Kontorsrörelsen i Storbritannien, Kontorsrörelsen i Danmark, Kontorsrörelsen i Finland, Kontorsrörelsen i Norge, Kontorsrörelsen i Nederländerna, Handelsbanken International samt Capital Markets.

Pressmeddelande och PDF med omräknade jämförelsesiffror för 2012 finns tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/ir.

  
För ytterligare information kontakta:

Mikael Hallåker, chef Investor Relations, telefon 08-701 29 95
Jörgen Olander
, redovisningschef, telefon 08-701 2307

   
För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken