Stadshypoteks delårsrapport januari - september 2001

Sammanfattning

- Rörelseresultatet fortsatte att öka till 3 281 mkr.

- Fortsatt sjunkande omkostnader som följd av en löpande effektivisering

- Återvinningarna överträffade i stigande omfattning nya kreditförluster

- Fortsatt kraftig tillväxt av volymerna på privatsidan

- www.e-bud.nu, budgivning på nätet, vinner kontinuerligt mark som hjälpmedel för landets
fastighetsmäklare. Antalet objekt har passerat 2 700 och antalet bud överstiger 10 000.


Resultat
Stadshypotekskoncernens rörelseresultat januari-september ökade med 109 mkr till 3 281 mkr (3 172). Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 3 185 mkr (3 154).


Rörelsens intäkter
Koncernens räntenetto uppgick till 3 380 mkr (3 416). Jämfört med de första tre kvartalen 2000 har räntenettot påverkats positivt av en ökad utlåningsvolym. Räntenettot har påverkats negativt av en försämrad avkastning på eget kapital till följd av ett lägre ränteläge och lämnat koncernbidrag.


Kostnader
Koncernens totala omkostnader uppgick till 249 mkr (282), en minskning med 33 mkr eller 12% bl a hänförligt till ett fortsatt effektiviseringsarbete. Exklusive en återföring av pensionsöverskott från SPP på 16 mkr 2000 minskade kostnaderna med 49 mkr eller 16%.

Omkostnaderna innefattar bland annat förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlägger till Handelsbanken. Jämfört med motsvarande period föregående år har dessa provisioner till följd av dotterbolagets volymminskning reducerats med 44 mkr.
Kreditförluster
Återvinningarna var större än kreditförlusterna och uppgick netto till -96 mkr (-18), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,04% (-0,01) av utlåningen.

Problemkrediter efter avsättning till reserv för befarade kreditförluster minskade med 642 mkr till 2 207 mkr. Andelen osäkra fordringar var 0,6% (0,9).


Utlåning
Utlåningen till allmänheten uppgick den 30 september 2001 till 343 mdkr ( 323). Av volymökningen med 20 mdkr svarade privatmarknadsutlåningen för en ökning med 19 mdkr och företagsmarknaden med 1 mdkr. Från årsskiftet har privatmarknadsutlåningen ökat med 14 mdkr och företagsutlåningen med 2 mdkr.


Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick per 30 september 2001 till 11,3% (12,6). Den lägre kapitaltäckningsgraden förklaras huvudsakligen av en ökad utlåningsvolym.

Stockholm den 23 oktober 2001

Claes Norlén
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken