Stadshypoteks delårsrapport januari-september 2007

Resultat
Stadshypoteks rörelseresultat uppgick under perioden till 3 110 mnkr. Resultatet för motsvarande period föregående år var 3 408 mnkr. Förändringen av resultatet beror huvudsakligen på att räntenettot har minskat. Priskonkurrensen på marknaden har fortsatt, vilket inneburit en marginalpress även under det tredje kvartalet. Stadshypoteks utlåningsvolym på privatmarknaden har fortsatt att utvecklas mycket positivt under perioden. Ökningen har dock inte kunnat kompensera för de sjunkande utlåningsmarginalerna vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Därutöver har räntenettot även under perioden januari till september påverkats negativt av effekter som är hänförliga till beslut avseende återköp av obligationer i samband med övergången till IFRS. Effekterna avtar successivt fram till 2008. Vid en jämförelse med det andra kvartalet 2007 är räntenettot 42 mnkr lägre under det tredje kvartalet, vilket främst förklaras av minskade marginaler.
 
Kreditförluster
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 58 mnkr (82), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,02% (-0,02) av utlåningen. Per den 30 september 2007 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 273 mnkr (430). Av de osäkra fordringarna var 35 mnkr (45) oreglerade samt 238 mnkr (385) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra till följd av tveksamhet beträffande låntagarnas betalningsförmåga och säkerhetens värde. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 297 mnkr (328) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 197 mnkr (317).
 
Utlåningstillväxt
Utlåningen till allmänheten uppgick till 511 mdkr, vilket innebar en ökning med 31 mdkr under perioden. Utvecklingen av Stadshypoteks andel av nettoökningen på privatmarknaden har fortsatt varit mycket positiv under perioden. Stadshypoteks totala marknadsandel av bolåneinstitutens utlåning på privatmarknaden uppgick till 26,6%. Stadshypoteks starka ställning som en ledande aktör på företagsmarknaden har bibehållits och marknadsandelen uppgick till 34,4%.   
 
Kapitaltäckning
Den 1 februari 2007 infördes nya kapitaltäckningsregler, de så kallade Basel II reglerna. De nya reglerna innebär omfattande förändringar dels i hur beräkningen av kapitalkrav skall genomföras, dels i hur en tillfredställande kapitalbas säkerställs. De nya reglerna införs successivt då övergångsregler innebär en anpassning under tre år. Kapitaltäckningsgraden upp-gick den 30 september 2007 till 9,7 (8,2). Primärkapitalrelationen uppgick den 30 september 2007 till 6,9 (6,9). Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i avsnittet kapitalbas och kapitalkrav.
 
Rating
Stadshypoteks rating var oförändrad.Stadshypotek
 
Långfristig  
    Kortfristig 
Moody's
Aa1 
P-1 
Standard & Poor's     
AA- 
A-1+ 
Fitch
AA- 
F1+ Säkerställda obligationer
Moody's
 
                                              Aaa
 
Redovisningsprinciper
Redovisningen följer av EU antagna redovisningsstandarder från IASB. Därutöver tillämpas även vad som följer av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt redovisningsföreskrifter utfärdade av Finansinspektionen. Delårsrapporten är även anpassad till dessa. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har tillämpats.
 
Stockholm den 23 oktober 2007
 
 
Lars Kahnlund
Verkställande direktör
 
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Handelsbanken