Uppgifter i svensk media om ett tillsynsärende vid  Handelsbankens filial i Storbritannien.

Svensk media uppmärksammar i dag ett ärende i Finansinspektionens tillsyn av Handelsbankens verksamhet i Storbritannien. Ärendet berör bland annat frågeställningar som banken tidigare tagit upp och redovisat i Pelare 3-rapporten som publicerades och offentliggjordes i februari 2018.

Det är viktigt att understryka att de iakttagelser som Finansinspektionen gjort, enligt bankens bedömning, inte innebär ökad risk för kreditförluster i Handelsbanken UK. Tillsynsärendet berör till exempel hur beslutsunderlag för riskklassificering i bankens IRK-modeller och kreditbeslut ser ut och dokumenteras.

I Storbritannien tillämpar Handelsbanken samma strikta risktolerans och kreditprocess som i övriga koncernen. Dessa metoder har, tillsammans med vår decentraliserade affärsmodell, under decennier resulterat i att Handelsbanken har haft väsentligt lägre kreditförluster än andra banker.

Sedan en tid pågår en löpande dialog mellan Handelsbanken och FI. Syftet är att banken på bästa sätt ska kunna göra de förbättringar som myndigheten förväntar sig. Banken har under de senaste åren vidtagit åtgärder för att förbättra rutiner, processer och dokumentationen av beslutsunderlag och vid riskklassificering av krediter. 

Bankens faktiska kreditförluster är lägre än vad som beräknas i bankens interna riskklassificeringsmetoder (så kallade IRK-modeller) vilket visar att Handelsbanken har betryggande marginaler.

Därtill görs omfattande årliga valideringar av IRK-modellerna av bankens enhet för Oberoende Riskkontroll. Syftet är bland annat att säkerställa att modellerna används på ett korrekt sätt och konsistent i hela banken.

En avstämningsskrivelse av det slag som refereras till i media utgör en rutinmässig del i ett tillsynsärende. Syftet är att ge banken möjlighet att göra faktakontroller och inkomma med synpunkter. Skrivelsen är alltså inte ett slutligt ställningstagande från myndighetens sida.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Sörensen, chef Handelsbanken UK, + 46 8–22 92 20
Katarina Grönwall, informationschef +46 72–203 32 63
Lars Höglund, chef Investor Relations +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70
Johan Wallqvist, presschef, + 46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

  

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar