Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse: Förvärv, omvandling och försäljning av aktier i Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse (Pensionsstiftelsen) har idag förvärvat 15 145 124 A-aktier i Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, motsvarande 2,1 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna. Hela posten förvärvades från Svenska Handelsbanken AB.

Pensionsstiftelsen har efter förvärvet avyttrat 15 145 124 B-aktier i SCA i en försäljningsprocess till svenska och utländska investerare. Priset blev 244 kronor per B-aktie. Pensionsstiftelsen har som ett led i försäljningen begärt hos SCA att 12 251 248 A-aktier ska omvandlas till B-aktier.

Pensionsstiftelsen har genom förvärvet ökat röstandelen i SCA utan att öka sin exponering och äger efter genomförda transaktioner 3 050 876 A-aktier i SCA, motsvarande 0,4 procent av kapitalet och 2,3 procent av rösterna.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Sandberg, Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse, 08 – 22 92 20, 
Marie Dahlgren Egenäs, Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse, 08 – 701 10 00

Viktig information

Detta meddelande är inte för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA. Detta meddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper till USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas till USA, om inte ett undantag från registrering är tillämpligt. Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA.

PERSONER SOM ÄR DEL AV ALLMÄNHETEN ÄR INTE BERÄTTIGADE ATT DELTA I DET ERBJUDANDE SOM BESKRIVS HÄRI. DETTA MEDDELANDE OCH DET ERBJUDANDE DET ÄR HÄNFÖRLIGT RIKTAR SIG ENDAST TILL (1) I MEDLEMSSTATER I EES, PERSONER SOM ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT ARTIKEL 2(1)(E) I DIREKTIV 2003/71/EG OCH RELEVANTA IMPLEMENTERINGSÅTGÄRDER (”PROSPEKTDIREKTIVET”); OCH (2) I STORBRITANNIEN, PERSONER SOM (I) HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) AV DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”ORDERN”); ELLER (II) OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) AV ORDERN ELLER (III) ÄR PERSONER SOM ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER ANNARS LAGLIGEN FÅR RIKTAS TILL (SAMTLIGA SÅDANA PERSONER SOM BESKRIVS I (1) OCH (2) OCH BENÄMNS TILLSAMMANS SOM ”RELEVANTA PERSONER”). INFORMATIONEN OM FÖRSÄLJNINGEN ENLIGT DETTA MEDDELANDE FÅR EJ LIGGA TILL GRUND FÖR HANDLING FÖR ELLER FÖRLITAS PÅ AV PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITET SOM DETTA MEDDELANDE ÄR HÄNFÖRLIGT TILL ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT KUNNA GÖRAS AV RELEVANTA PERSONER.

Detta meddelande och informationen häri är endast för mottagarens information och utgör inte, och är inte del av, ett erbjudande eller en inbjudan att inkomma med ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper i USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara olagligt.

Inget prospekt och ingen erbjudandehandling har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med erbjudandet om värdepapper som beskrivs häri. Investeringsbeslut om att förvärva aktier i erbjudandet måste fattas baserat på publikt tillgänglig information. Sådan information är inte säljaren, dess rådgivare eller någon av deras närstående ansvarig för och har ej heller verifierats av dem.


Dokument & länkar