HANZA investerar för ökad kapacitet

HANZA, noterat på Nasdaq First North, har genomfört en större investering om ca. 20 MSEK för att möta ökad efterfrågan

HANZA Holding AB (publ) har investerat i ett tillverkningspaket inom mekaniksegmentet som bland annat omfattar två CNC slipmaskiner för att utöka kapaciteten för nya produkter.

”Vår annonserade orderökning från bl.a. Siemens gör att når vi kapacitetstaket inom vissa teknologier”, säger Emöke Sogenbits, President, HANZA Light Mechanics Division.

Den nya maskinparken installeras under fjärde kvartalet 2015 i HANZAs mekanikfabrik i Årjäng.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Emöke Sogenbits , President , HANZA Light Mechanics Division Tel: +372 51 123 08 mail: emoke.sogenbits@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 kl. 10.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för sina kunder genom att erbjuda kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Företaget är närvarande i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industriella företag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defence.

Prenumerera

Dokument & länkar