HANZA refinansierar och ägarbreddar

HANZA refinansierar kreditavtal genom konvertibelt lån och försäljning av egenägda aktier.

HANZA Holding AB (publ) har, som beskrivits i Bolagets rapporter, tidigare upptagit konvertibla lån om 10 MSEK, samt aktieägarlån om ca 12 MSEK med löptid till den 31 december 2015. Huvuddelen av dessa lån refinansieras nu genom att Bolaget tar upp ett nytt konvertibelt lån om 15 MSEK med löptid till den 31 december 2017, samt säljer de 437 630 aktier i HANZA som ägs genom dotterbolaget HANZA Tvärbyssan AB. Köpeskillingen är 8 SEK per aktie, vilket totalt motsvarar ca 3,5 MSEK.

Tecknare av konvertibeln samt köpare av aktierna är Gerald Engström, både privat och via det av Gerald Engström kontrollerade bolaget Färna Invest AB. Gerald är bl.a. grundare och huvudägare av Systemair AB, noterat på Nasdaq OMX.

”Det är glädjande att HANZA attraherar professionella investerare med bred industriell kompetens”, kommenterar Erik Stenfors, Koncernchef HANZA.

Försäljningen av Bolagets aktier påverkar inte det registrerade antalet aktier i Bolaget eller Bolagets aktiekapital. Därmed innehar bolaget inte längre egna aktier som tidigare räknats bort vid resultat per aktie samt eget kapital per aktie. Eftersom aktier i egen ägo inte upptas i balansräkningen medför försäljningen att det egna kapitalet ökar med 3,5 MSEK.

”Det är en bra lösning av tidigare kreditavtal”, säger Lars Åkerblom, Ekonomi- och finansdirektör i HANZA-koncernen. ”Genom refinansieringen förenklar vi vår kreditstruktur samt minskar ränteutgifterna”.

Beslutet att uppta det konvertibla lånet har fattats av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 30 juli 2015. Innehavaren har rätt att konvertera lånet till aktier i Bolaget i december 2017. Vidare har innehavaren rätt att påkalla konvertering i förtid under vissa särskilda omständigheter. Konverteringskursen är åttiofem procent av ett genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under den tremånadersperiod som närmast föregår påkallandet av konvertering, dock lägst 5,80 kronor. Vid full konvertering av det konvertibla lånet kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 258 620,70 kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015 kl. 08.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

Prenumerera

Dokument & länkar