HANZA säljer fastighet i Töreboda

HANZA Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja koncernens fastighet i Töreboda. Den tidigare verksamheten i Töreboda flyttades under 2015 till HANZAs fabriker i Årjäng och Tartu. Samordningen var ett led i HANZAs konsolideringsstrategi att skapa ”tillverkningskluster”, varigenom bolagets kunder erbjuds kompletta tillverkningserbjudanden. Försäljningen medför en reavinst om 4 Mkr för räkenskapsåret 2016.

”Våra kunder efterfrågar nya, flexibla tillverkningslösningar. Vi arbetar målmedvetet för att erbjuda ett modernt, komplett tillverkningserbjudande, vilket ger HANZA en betydande konkurrensfördel jämfört med traditionella kontraktstillverkare. Flytten från Töreboda till fabrikerna i Årjäng och Tartu var ett led i detta arbete”, säger Erik Stenfors, VD HANZA Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för sina kunder genom att erbjuda kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Företaget är närvarande i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industriella företag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defence.

Prenumerera

Dokument & länkar