HANZA slutför förvärvet av Wermland Mechanics

HANZA har i dag slutfört förvärvet av Wermland Mechanics. Pro forma bedöms HANZAs omsättning tillsammans med förvärvet att överstiga 1 750 MSEK för föregående år (2017)

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggjorde den 18 januari att bolaget tecknat avtal om att förvärva Wermland Mechanics Group AB, en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer med ca 200 anställda. I dag har förvärvet slutförts enligt avtalet och HANZA har tillträtt bolaget.

Förvärvet betyder att HANZA fortsätter sitt koncept att samla olika tillverkningsteknologier i lokala kluster, vilket bland annat skapar kortare ledtider och en effektivare och mer hållbar produktionsprocess. HANZA bedömer att omsättningen pro forma för föregående år (2017) tillsammans med det förvärvade bolaget uppgår till drygt 1,75 miljd. SEK. Den 19 februari 2018 presenterar HANZA sin bokslutskommuniké för 2017.

För att finansiera förvärvet och stärka HANZAs finansiella ställning har HANZA kallat till en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 för att besluta om en föreslagen och fullt ut garanterad företrädesemission om ca 60 MSEK.

Se kortfilm om förvärvet:

https://youtu.be/JrOTMXV2S8w

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2018, kl 11.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Taggar:

Om oss

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för sina kunder genom att erbjuda kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Företaget är närvarande i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industriella företag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defence.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia