HANZA tecknar avtal med Saab Dynamics

HANZA har tecknat ett flerårigt produktionsavtal med Saab Dynamics innehållande både mekanik och elektronik.

HANZA Holding AB (publ), Sveriges ledande affärspartner inom tillverkningslösningar, utvecklar samarbetet med försvarsföretaget Saab Dynamics genom ett flerårsavtal med ett icke officiellt ordervärde.

Avtalet omfattar såväl mekanik som elektronik och avser ge produktion i ett antal av HANZAs fabriker initialt i Sverige.

HANZAs affärsmodell är att öka tillväxt och lönsamhet för produktägare genom att erbjuda effektiva tillverkningskedjor.

”Vi har samarbete med flera andra affärsområden inom Saab Defence sedan tidigare, det skall bli roligt att utveckla även Dynamics”, säger Thomas Lindström, vice VD och Sälj/Marknadschef HANZA.

Saab Dynamics erbjuder markstridsvapen, missilsystem, torpeder, sensorsystem, obemannade undervattensfarkoster och signaturhanteringssystem för försvaret samt fjärrstyrda fordon och säkerhetssystem för offshoreindustrin och kärnkraftverk.För ytterligare information, kontakta gärna:

Thomas Lindström, Sälj/Marknadschef HANZA: Telefon: 0702-98 39 39, E-post: thomas.lindstrom@hanza.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2014 kl. 14.30  Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


_________________________________________________________________________________________________________________________

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

Prenumerera

Dokument & länkar