Ändrat rapporteringsdatum för delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Nytt datum för delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 juni 2013 är den 20 augusti 2013. (Tidigare datum 21 augusti 2013.)

Stockholm den 5 juli 2013

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD. Tel. 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013 kl. 12.00.

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar