Beräknat substansvärde per den 30 juni 2010: 28,70 kr per aktie

Det totala substansvärdet minskade med 4,2 % under juni. Av minskningen är 77 % hänförlig till engångskostnader för inlösen av egna aktier. Till följd av inlösen av egna aktier så ökade dock substansvärdet med 0,7 % per återstående aktie till 28,70 kr per aktie (31 maj 2010: 28,50 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 347,8 mkr (31 maj: 363,0 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2010 kl.13.45.

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar