Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2012

Substansvärdet per aktie ökade under verksamhetsåret 2012 med 2,7 % (justerat för återlagd utdelning)

Föregående verksamhetsår minskade substansvärdet per aktie med 9,8 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 31 december 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,5 MSEK (24,49 kr per aktie)

Den 31 december 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,3 MSEK (25,31 kr per aktie)

Resultatet för år 2012 blev 8,3 MSEK (0,69 kr per aktie)

Resultatet för år 2011 blev -35,1 MSEK (-2,90 kr per aktie)

Styrelsen föreslår att utdelning för år 2012 lämnas med 1,50 kr per aktie

För år 2011 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013 kl. 14.00.

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar