Havsfrun Investment AB: Beräknat substansvärde per aktie 30 juni 2013: 23,68 kr

Det totala substansvärdet minskade med 1,6 % under juni

Beräknat substansvärde per aktie den 30 juni 2013: 23,68 kr (31 maj 2013: 24,08 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 286,7 mkr (31 maj 2013: 291,5 mkr)

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 30 juni 2013 till 4 490 223 kr (4 429 712 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2013 kl. 13.00

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar