Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2016

  •  Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 2,8 % (motsvarande period föregående år ökade 1,0 %)
  •  Den 30 september 2016 uppgick substansvärdet till 258,6 MSEK (285,0 MSEK), motsvarande 21,36 kr per aktie (23,54 kr)
  •  Koncernens resultat uppgick till -8,1 MSEK (2,9 MSEK), motsvarande -0,67 kr per aktie (0,24 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -4,4 % (13,9 %). B-aktiens börskurs var vid periodens utgång 20,20 kr (22,20 kr)

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2016

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 1,0 % (minskade 4,1 %).
  •  Koncernens resultat uppgick till 2,7 MSEK (-12,0 MSEK) motsvarande 0,22 kr per aktie (-0,99 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -5,2 % (8,8 %)

Stockholm 19 oktober 2016

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 12.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 (pdf) 

-------------------------------------------------------------

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Månadsrapport september 2016

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.