Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 31 mars 2013 med 3,2 %
Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari - 31 mars 2012 med 2,7 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 31 mars 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,1 MSEK (25,29 kr per aktie)
Den 31 mars 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,3 MSEK (24,48 kr per aktie)
Den 31 december 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,5 MSEK (24,49 kr per aktie)

Resultatet för det första kvartalet 2013 blev 9,6 MSEK (0,80 kr per aktie)
Resultatet för det första kvartalet 2012 blev 8,2 MSEK (0,67 kr per aktie)

Utdelningen för räkenskapsåret 2012 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 18 april 2013
För år 2011 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl.12.30 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00

Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.