Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisning 2017

Havsfruns årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Tryckt version distribueras till samtliga aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 9 mars 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (publ)

Jonas Israelsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 15.00 (CET).

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar