Samhällsutveckling gav miljöskuld i havet

År 1988 hamnade massdöd bland sälar och mördaralger på löpsedlarna. Det hotade havet tog plats i medierna och miljöfrågorna lyftes i politiken. Med hjälp av ett trettiotal författare har Havsmiljöinstitutet gjort en djupdykning ner i en tid då människans påverkan på havet blev allt tydligare, men då också medvetenheten om miljöproblemen ökade dramatiskt. Resultatet presenteras nu i Havet 1988.

Bilden av det alltmer utsatta havet hade vuxit sig stark redan under 1970-talet, och tycktes bli bekräftad i och med massdöd bland västkustens knubbsälar och algblomningar under valåret 1988. Den ökade medvetenheten märktes i både medierna och politiken. Miljöpartiet kom in i riksdagen och en rejäl pott pengar avsattes för att lyfta den marina forskningen och förbättra miljöövervakningen. Blekta kaffefilter byttes raskt ut mot alternativ som inte orsakade utsläpp av dioxin. Minskning av några miljögifter hade redan resulterat i en viss återhämtning av havsörn och Östersjöns sälar, även om andra kom istället. Den fortsatta tekniska utvecklingen bidrog också till utfiskning av världshaven. Det uppstod också en konflikt om fiskegränser mellan Sverige och Sovjetunionen som ledde till en period av hämningslöst fiske i Östersjön  Det var en tid präglad av både problem och nya lösningar, ett viktigt stycke nutidshistoria som vi inte bör glömma bort.

Havet 1988 är en uppföljare till Havet 1888, som gavs ut 2015. Med Havet 1988 fortsätter Havsmiljöinstitutet undersöka vad historien kan lära oss om tillståndet i havet idag. Det är en historia vi behöver känna till för att kunna fatta kloka och välgrundade beslut kring vår framtida havsmiljö.

För att teckna bilden av hur miljön i havet såg ut runt 1988 har ett trettiotal författare bidragit med kunskap inom sina specifika expertområden. Några exempel på artiklar i Havet 1988:

  • Havsmiljö blir en fråga för medierna
  • Sommargästerna tar över
  • Kustnära trålfiske med allvarliga konsekvenser för bestånden
  • Döda laxyngel leder till att tiaminbrist upptäcks i miljön
  • Kaffefilter orsakar dioxinlarm
  • Ihärdighet löser säldödens gåta
  • Skarvarnas framgångar skapar konflikt
  • Förödande algblomning drabbar hela Västerhavets ekosystem
  • Miljöproblemen ger uppsving för Sveriges marina forskning

HAVET 1988 kan läsas, laddas ner eller beställas kostnadsfritt på www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet1988

För mer information kontakta:
Henrik Svedäng, projektledare: 076–618 55 88, henrik.svedang@havsmiljoinstitutet.se
Marie Svärd, redaktör: 031–786 37 27, marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Havsmiljöinstitutet arbetar för att ge en samlad och forskningsbaserad bild av hur havet mår runt Sveriges kuster. Vi analyserar och sammanställer vetenskaplig kunskap för att öka förståelsen om havsmiljöproblemen och vad vi kan göra åt dem. Inom institutet samverkar Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet för att bistå myndigheter och andra aktörer inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens.

Taggar:

Prenumerera