Årsstämma 2017 i HEBA Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 3 maj 2017 fattades bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2016 till 1,60 kr per aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 5 maj 2017.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sju med en suppleant och att arvode till styrelsen ska utgå med 325 000 kronor till styrelsens ordförande och med 162 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter samt 110 000 kronor till suppleanten (dock utgår inte arvode till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget på grund av anställning). Till styrelseledamöter omvaldes Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Lars Åberg, Rolf H Andersson, Lena Hedlund och Tobias Emanuelsson. Lennart Karlsson valdes till ny styrelseledamot samt till suppleant omvaldes Johan Vogel. Sören Härnblad omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2018 består av Anders Ericsson (valberedningens ordförande), Sören Härnblad (styrelsens ordförande), Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist, samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde också principer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i maj 2017
HEBA Fastighets AB (publ)
Styrelsen

Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel. 08-442 44 40

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera