Årsstämma 2018 i HEBA Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 8 maj 2018 fattades bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2017 till 1,80 kr per aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 11 maj 2018.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleant, och att arvode till styrelsen ska utgå med 325 000 kronor till styrelsens ordförande och med 162 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Christina Holmbergh, Rolf H Andersson, Lena Hedlund, Tobias Emanuelsson och Lennart Karlsson. Till ny styrelseledamot valdes Johan Vogel. Lennart Karlsson nyvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2019 består av Lennart Karlsson, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif Mellqvist, samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde också principer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i maj 2018
HEBA Fastighets AB (publ)
Styrelsen

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt bonde med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på NASDAQ Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2018, kl 19.00.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar