Bokslutskommuniké 2012 HEBA Fastighets AB (publ

HEBA levererar ett bättre resultat

 • Årets resultat efter skatt uppgick till 326,9 (211,0) Mkr, vilket motsvarar
  7,92 (5,11) kr per aktie.

 • Hyresintäkterna uppgick till 231,4 (231,0) Mkr.

 • Driftsöverskottet uppgick till 134,7 (131,0) Mkr.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 85,9 (81,2) Mkr, en ökning med 6 %.

 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 172,3 (197,9) Mkr och på räntederivat
  till -8,6 (-31,3) Mkr.

 • Det egna kapitalet var 2 617,1 (2 331,5) Mkr motsvarande en soliditet om
  58,2 (56,1) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 100,3 (94,5) Mkr.

 • Substansvärdet uppgick till 79 (73) kr per aktie.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 (1,00) kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

Stockholm den 21 februari 2013

HEBA Fastighets AB (publ)

 Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel: 08-442 44 40.

www.hebafast.se

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
21 februari 2013, kl 12:45

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se