Bokslutskommuniké 2017

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 14 procent och fortsätter att växa. Under året har 184 hyresrätter förvärvats i Huddinge samt ett äldreboende i Täby med totalt 62 lägenheter. Under 2018 färdigställs 155 ungdomsbostäder i Tullinge.

  • Hyresintäkterna uppgick till 334,8 (295,4) Mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 214,8 (181,6) Mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 137,5 (120,6) Mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 319,3 (321,9) Mkr och på räntederivat till
    14,3 (-3,7) Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 367,9 (372,5) Mkr, vilket motsvarar 8,91 (9,02) kr per aktie.
  • Det egna kapitalet var 4 293,2 (3 991,3) Mkr motsvarande en soliditet om 48,8 (52,6) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 172,5 (150,9) Mkr.
  • Substansvärdet uppgick till 132,7 (122,0) kr per aktie.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 (1,60) kr per aktie.

- HEBA:s mål är att skapa aktieägarvärde genom att växa i Stockholmsområdet med god lönsamhet. De senaste årens investeringar börjar nu ge effekt genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet. Vi ser en positiv resultatutveckling även kommande året. HEBA:s förvaltningsorganisation är mycket effektiv, med stabila och fina nyckeltal i driften. Med starka finanser, pågående projektportfölj och en marknad som darrar, ser vi med tillförsikt fram emot HEBA:s utveckling under 2018, säger Patrik Emanuelsson.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.
 
Stockholm den 15 februari 2018

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 12.00 CET.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera