Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr. I resultatet ingår
orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet med 168,1 (112,3) Mkr
samt vinst vid fastighetsförsäljning med 0 (41,5) Mkr. Resultatet efter skatt
uppgick till 145,7 (191,5) Mkr, vilket motsvarar 10,59 (13,92) kr per aktie.

Det egna kapitalet var 1 811,9 (1 606,9) Mkr motsvarande en soliditet om 61,7
(65,2) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
rörelsekapitalet uppgick till 35,1 (6,4) Mkr.

Förvaltningsresultatet för 2007 bedöms inte uppnå 2006 års nivå, vilket är i linje
med tidigare prognos.

I övrigt hänvisas till bifogat delårsbokslut.

Stockholm den 9 augusti 2007
HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Nils Hedberg, tel: 08-442 44 40.

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar