Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 HEBA Fastighets AB (publ)

Värdet på HEBAs fastighetsbestånd ökade under första halvåret med 172 Mkr och uppgår totalt till 4,1 miljarder kronor. 

  • Hyresintäkterna ökade till 117,4 (111,6) Mkr.

  • Bruttoresultatet uppgick till 62,0 (59,7) Mkr, en ökning med 4 %.

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 206,8 (112,3) Mkr. I resultatet ingår värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter och räntederivat med 170,5 (72,4) Mkr.

  • Resultatet efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar, uppgick till 36,3 (39,9) Mkr.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 152,6 (83,0) Mkr, vilket motsvarar 3,70 (2,01) kr per aktie.

  • Det egna kapitalet var 2 273,1 (2 009,3) Mkr motsvarande en soliditet om 54,8 (50,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 40,5 (42,1) Mkr.

  • Substansvärdet uppgick till 72 (65) kr per aktie

  • Värderingen av bolagets fastigheter per den 30 juni 2011 uppgick till 4 132,6 Mkr innebärande en värdeförändring inklusive investeringar sedan årsskiftet med 207,2 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 5 %.

  • Resultatet för 2011, före skatt och exklusive värdeförändringar, fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar, bedöms bli lägre än resultatet för 2010 huvudsakligen på grund av ökade finansiella kostnader och minskade hyresintäkter till följd av fastighetsförsäljningar. Detta innebär en justering av tidigare prognos.

I övrigt hänvisas till bifogat delårsbokslut.

Stockholm den 4 augusti 2011

HEBA Fastighets AB (publ)

 Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel: 08-442 44 40.

www.hebafast.se

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti kl. 12:35

 

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 100 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 61 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Läs mer på www.hebafast.se 

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar