Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 15% och förvärvar 184 nyproducerade hyresrätter i Huddinge.

 • Hyresintäkterna uppgick till 244,7 (218,5) Mkr.
 • Driftsöverskottet uppgick till 157,2 (136,1) Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 104,8 (91,3) Mkr.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 264,0 (133,8) Mkr och på räntederivat till 12,0 (-22,5) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 297,5 (188,2) Mkr, vilket motsvarar 7,21 (4,56) kr per aktie.
 • Det egna kapitalet var 4 222,8 (3 807,0) Mkr motsvarande en soliditet om 49,7 (53,3) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 131,8 (105,0) Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 129,6 (116,4) kr per aktie.

- Med uppdraget att HEBA ska fortsätta växa så känns det extra bra att, med min första delårsrapport, leverera ett starkt resultat med stabila nyckeltal. Det tillsammans med en stark balansräkning ger ett bra utgångsläge att fortsätta växa genom förvärv av projekt, bostads- och samhällsfastigheter.

- Vi jobbar aktivt med fastighetsutveckling och markanvisningar. Jag ser med spänning på den utveckling vi för närvarande ser på fastighetsmarknaden, säger Patrik Emanuelsson, VD på HEBA Fastighets AB.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 9 november 2017

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017, kl 12.00.

    HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

    Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

    Taggar:

    Om oss

    HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se