Delårsrapport januari – september 2013      HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA redovisar en ökning av förvaltningsresultatet med 10 % samtidigt som vi fortsätter med nyproduktion i Annedal
samt ROT-arbeten vid Gullmarsplan, Västertorp och på Lidingö.

 • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 (172,6) Mkr.
 • Driftsöverskottet uppgick till 113,8 (103,4) Mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 73,5 (66,9) Mkr, en ökning med 10 %.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 50,0 (108,9) Mkr och på räntederivat
       till 21,3 (-6,1) Mkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 113,0 (125,2) Mkr, vilket motsvarar
       2,74 (3,03) kr per aktie.
 • Det egna kapitalet var 2 684,7 (2 415,4) Mkr motsvarande en soliditet om

56,4 (54,4) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 44,6 (85,7) Mkr.

 • Substansvärdet uppgick till 81 (76) kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 7 november 2013

HEBA Fastighets AB (publ)

 Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel: 08-442 44 40.

www.hebafast.se

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013, kl 12:00

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera