Delårsrapport januari - september 2015           HEBA Fastighets AB (publ)

HEBAs fastighetsvärde överstiger 6 miljarder kronor. Investeringar i ROT-arbeten i befintliga fastigheter fortsätter tillsammans med
nyproduktion av hyreshus i Gubbängen, Norra Djurgårdsstaden och Flemingsbergsdalen.

 • Hyresintäkterna uppgick till 211,4 (198,9) Mkr.

 • Driftsöverskottet uppgick till 133,4 (122,6) Mkr.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 93,0 (77,9) Mkr, en ökning med 19 %.

 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 662,5 (88,3) Mkr och på
  räntederivat till -4,5 (-33,7) Mkr.

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 585,9 (103,4) Mkr, vilket motsvarar
  14,19 (2,50) kr per aktie.

 • Det egna kapitalet var 3 363,9 (2 809,4) Mkr motsvarande en soliditet om

53,9 (55,2) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar
i rörelsekapitalet uppgick till 98,9 (85,9) Mkr.

 • Substansvärdet uppgick till 103 (85) kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 5 november 2015

HEBA Fastighets AB (publ)

 Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel: 08-442 44 40.

www.hebafast.se

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015, kl 12:00

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se