Kallelse till årsstämma

 

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 3 maj 2012 kl. 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2012,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 onsdagen den 25 april 2012 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 25 april 2012.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.hebafast.se

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000 aktier, varav 4 128 000 är A-aktier och 37 152 000 är B-aktier. A-aktien har 10 röster och
B-aktien 1
röst. Det totala antalet röster är 78 432 000.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VD:s anförande.
  1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011.
 1. Beslut om

(a)                fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b)               dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

(c)                                   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 2. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
  1. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna ledamöter
   innehar samt val av styrelseledamöter.
  2. Val av styrelsens ordförande.
  3. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
  4. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
  5. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Sören Härnblad väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning och avstämningsdag (p. 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2011 lämnas med 1 krona per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 8 maj 2012. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2012.

Arvoden (p.11)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stödjer valberedningens förslag om ett sammanlagt arvode till styrelsen om 1.120.000 kronor, att fördelas med 280.000 kronor till ordföranden och med 140. 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Antal styrelseledamöter och val av styrelse och styrelseordförande (p.10, 12 och 13)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stödjer valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och att till ledamöter omväljs Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H Andersson, Christer Dahlström och Lena Hedlund samt att till styrelsens ordförande väljs Sören Härnblad.

Valberedning (p. 14)

Valberedningen inför årsstämman 2012 består av Anders Ericsson, ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist och Sören Härnblad, styrelsens ordförande. Aktieägare företrädande mer 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har initierat valberedningens förslag inför årsstämman 2012 att valberedningen skall bestå av fyra personer och att ledamöterna i nuvarande valberedning omväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen om behov bedöms föreligga utse ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p. 15)

Styrelsen föreslår i jämförelse med föregående år huvudsakligen oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningarna skall vara marknadsmässiga och huvudsakligen bestå av fast lön. Rörlig resultatrelaterad ersättning kan utgå i begränsad omfattning och utbetalas som kontant lön. Styrelsen äger frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från Styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. §32 Aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2012 Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012, kl 10:30

Frågor besvaras av Lennart Karlsson, VD. Telefon 08-442 44 40

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Läs mer på www.hebafast.se 

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar