Bokslutskommuniké januari-december 2017

  • Periodens hyresintäkter ökade till 2 013 mkr (1 057)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent (99,5)
  • Driftnettot ökade totalt till 1 027 mkr (530)
  • Finansnettot uppgick till -459 mkr (-193)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 515 mkr (368)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 2 202 mkr (2 316)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till 24 mkr (36)
  • Periodens resultat uppgick till 2 064 mkr (2 215)
  • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 22 878 mkr (6 881) och avyttringar uppgick till 1 146 (279)
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 123 kr (134)

"Ett intensivt och händelserikt 2017 har lagts till handlingarna. Ett år präglat av stark tillväxt, renodling av befintligt fastighetsbestånd samt ett fortsatt fokus på effektiv och kundorienterad förvaltning. Jag är minst sagt stolt över alla medarbetares arbetsinsats och motivation som möjliggjort denna positiva utveckling av vårt nordiska bostadsbolag Heimstaden”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Heimstaden har fortsatt sin snabba expansion i Danmark, genom förvärv i Köpenhamnsregionen och i andra större orter som Århus och Odense. Vi har förvärvat moderna fastigheter med ägarlägenheter, ingått avtal om byggprojekt samt tillträtt äldre fastigheter med vacker arkitektur i centrala lägen. Expansionen har medfört att Heimstaden idag är ett av Danmarks största privata bostadsbolag. Vi har etablerat egen förvaltningsorganisation i Danmark genom förvärvet av Nordic Property Management (NPM). Genom denna organisation och våra nya kolleger och medarbetare, skapar vi ett fokus på de värderingar och kultur som utgör grunden till vår framgång”, fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD      0705-29 31 44       magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och Danmark. Heimstaden har ca 30 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 50,3 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 35 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 66.5 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com