Delårsrapport januari-september 2015

- Periodens hyresintäkter ökade till 555 mkr (371)
- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2% (99,5)
- Driftnettot uppgick totalt till 282 mkr (202)
- Finansnettot uppgick till -118 mkr (-108)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 193 mkr (76)
- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 804 mkr (103)
- Periodens resultat uppgick till 1 190 mkr (109)

"Efter ett hektiskt första halvår med många transaktioner och notering av preferensaktie är hösten här och vårt tredje kvartal avslutat. Bolaget har under denna tid växt primärt organisatoriskt såväl som samarbetsmässigt. Vi har i det senaste kvartalet utökat vårt ägande i Nordhalla samt startat upp ett samarbete med Aptare Fastigheter AB kring nyproduktion via det delägda bolaget Heimstaden Projektutveckling AB. Sistnämnda bolag innebär att Heimstaden numera har egen kompetens inom utveckling av bostadsfastigheter och att denna utveckling kan ske utan fördyrande mellanhänder. Möjlighet till att genomföra bostadsproduktion och möjligen långsiktigt äga det som produceras ser vi som en styrka och konkurrensfördel för kommande expansion.", säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

"Under sensommar och höst har Heimstaden fortsatt sin jakt på primärt centrala bostadsfastigheter och har i skrivande stund ingått avtal om förvärv i både Lund och Karlskrona. Lund är en ny ort för oss men med sin närhet till vårt huvudkontor i Malmö är det en marknad vi känner väl och känner oss trygga med. Forskningsanläggningen Maxlab IV som ligger ett stenkast bort växer fram och förväntas skapa många nya arbetstillfällen och många besökare till den gamla anrika universitetsstaden. Karlskrona känner vi sedan gammalt och är glada över att ha fått förmånen att förvärva ett av de mest centrala och finaste bestånd som finns i staden.

Samtidigt som vi förvärvar i Lund och Karlskrona har vi avyttrat vårt nyligen inköpta bestånd i Trelleborg. Försäljningen gjordes till vårt delägda bolag Nordhalla varmed vi fortfarande har kvar 40 % av ägandet samt hela förvaltningen av portföljen. Då våra samarbetspartners i Nordhalla, precis som vi, önskar växa och då det fortfarande finns bra förvärv att göra i marknaden blev detta en transaktion med samtliga som vinnare.”, fortsätter Patrik Hall

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                 Magnus Nordholm
VD Heimstaden AB                  vVD Heimstaden AB
0705 – 85 99 56                       0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08.00.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 15 000 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 36 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 70 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera