Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 maj 2017 att Bolaget har emitterat icke säkerställda obligationer om 850 miljoner kronor, med en löptid om 4 år, på den nordiska marknaden.  

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 19 juni 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.heimstaden.com

Förtydligande: detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. 

För ytterligare information, kontakta: 

Magnus Nordholm, vVD, tel 0705-29 31 44, e-mail magnus.nordholm@heimstaden.com
Adam Lindh, Finanschef, tel 0708-83 96 74, email adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 20 400 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 27,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet  HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 16:00 CET. 

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 30 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 50.2 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar