D. Carnegie & Co presenterar halvårsresultat för det fastighetsbestånd som förvärvades från HBS II

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats den 4 juli 2014, förvärvat Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd. D. Carnegie & Co blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad till närmare 10 miljarder kronor bestående av cirka 13 000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Idag offentliggör D. Carnegie & Co resultatet för det första halvåret 2014 för det förvärvade fastighetsbeståndet.

D. Carnegie & Co ingick i juni 2014 avtal med ägarna till HBS II avseende en sammanslagning av parternas respektive fastighetsbestånd. Villkoren för tillträde uppfylldes 4 juli 2014 och D. Carnegie & Co tillträdde HBS II:s fastighetsbestånd samma dag.

Med anledning av förvärvet offentliggör D. Carnegie & Co idag resultatet (ej IFRS-justerat) för första halvåret 2014 för det förvärvade fastighetsbeståndet. Det bör noteras att första halvåret normalt belastas av betydligt högre värmekostnader än det andra halvåret.

Belopp i Mkr 2014jan - juni
Hyresintäkter 358,5
Fastighetskostnader 223,8
Driftnetto 134,7

Ytterligare information om förvärvet av HBS II

För ytterligare information om Bolagets förvärv av HBS II hänvisas till pressmeddelanden offentliggjorda den 2 juni, 13 juni, 2 juli och 4 juli 2014, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.dcarnegie.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Per-Axel Sundström, CFO D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D. Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd beståendes av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 30 juni 2014 till 3.119 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 280 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i Stockholmsregionen. D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014 noterat vid NASDAQ OMX Firth North. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Om Hyresbostäder i Sverige II AB
HBS II har sedan 2004 varit en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden och äger i dag ett fastighetsbestånd på över 700 000 kvm med uthyrningsbar area Fastighetsbeståndet ligger i Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje, Huddinge, Haninge, Bro, Märsta, Uppsala och Göteborg. HBS II har en egen förvaltningsorganisation i Graflunds AB som har förvaltningen för alla HBS II:s fastigheter samt externa fastighetsägare.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar